08/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกระบี่มีสถานบริการสาธารณสุขซองรัฐ จำนวน ๙๔แห่ง คือ โรงพยาบาล จำนวน ๙ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๗๒ แห่ง, ศูนย์สุขภาพขุมซน ในโรงพยาบาล จำนวน ๗ แห่ง, ศูนย์แพทย์ขุมซน จำนวน ๒ แห่ง และหน่วยควบคุมโรคน่าโดยแมลง จำนวน ๔ แห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกซน คือ สถานพยาบาลรับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน ๑ แห่ง และโรงพยาบาลเอกซน ๑ แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกขน จำแนกรายอำเภอ

 

 

 

สถานบริการภาครัฐ

ภาคเอกซน

อำเภอ

รพช./

เตียง

รพ.สต.

ศูนย

สุขภาพ

ขุมซน

ศูนยสุขภาพ ขุมซนเมือง

สถานพยาบาล

รับผู้ป่วยค้างคืน

เมือง

๑/๑๐*

๑๑

-

b

๑/เอ๕

เขาพนม

๑/๓๐

-

เกาะลันตา

๑/๑0

-

คลองท่อม

๑/๓๐

๑๐

-

อ่าวลึก

๑/๖๐

๑๐

-

ปลายพระยา

๑/๓๐

-

ลำทับ

๑/๓๐

-

เหนือคลอง

๑/๓๐

(ร)(ร^

-

รวม

๘/๒๓๐

๗๒

๑/๒๕

 

จำนวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๙

บุคลากรสาธารณสุข

จำนวน

สัดส่วนต่อประซากร

 

 

จังหวัด

ประเทศ (ปี ๒๕๕๗)

แพทย์

๙๐

๕,๐๙๔

๒,๑๒๕

ทันตแพทย์

๓๘

๑๐,๐๖๕

๙,๘๗๖

เภสัชกร

๕๖

๘,(ริ)๘๗

๕, ๔๖๒

พยาบาลวิซาชีพ

๗๒๓

๖๓๔

๔๓๓

 

 

Read 191 times Last modified on 30/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.