08/05/2018

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

Written by  โครงการเตรียมงานขยายกำลังโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่
Rate this item
(0 votes)

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

 จังหวัดกระบี่

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมืองขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ ตั้งขั้นสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตเป็นเพียงแขวงหนึ่งอยู่ในอำนาจปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดเมืองฯ มาตั้งค่ายทำเพนียดจับช้างในท้องถิ่นที่ตำบลปกาสัย และได้มีราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น พระปลัดเมืองฯ ได้ยกตำบลปกาสัยขั้นเป็น “แขวงเมืองปกาสัย” ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณปี พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ทำการอยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองกระบี่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม เพราะสมัยนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตั้งเมืองไปอยู่ตำบลปากน้ำ ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้ำลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกทำให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้

ความหมายของคำว่า “กระบี่”

มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง นำมามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนำมามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล แต่ขณะนั้นยังสร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้นำดาบไปเก็บไว้ในถ้ำเขาขนาบน้ำหน้าเมืองโดยวางดาบหรือกระบี่ไขว้กัน ซึ่งลักษณะการวางดาบหรือกระบี่ไขว้ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัด คือรูปดาบไขว้ด้านหลังมีภูเขาและทะเล โดยบ้านที่ขุดพบดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่น้อย”  แต่มีอีกตำนานหนึ่ง สันนิษฐานว่า คำว่า “กระบี่” อาจเรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น “หลุมพี” จึงเรียกชื่อท้องถิ่นว่า “บ้านหลุมพี” ต่อมามีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายไดเรียกเพี้ยนเป็น “บ้าน-กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” นานๆ เข้าก็ได้ปรับเป็นสำเนียงไทยว่า “กระบี่”

คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นหอยเก่า   เขาตระหง่าน   ธารสวย   รวยเกาะ   เพาะปลูกปาล์ม

งามหาดทราย    ใต้ทะเลสวยสด     มรกตอันดามัน

ตราประจำจังหวัด

 

รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทุ้งฟ้า

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทุ้งฟ้า

 

ธงประจำจังหวัด

ภูมิรัฐศาสตร์และการปกครอง

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขายาว ทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา กระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุด และตะวันตก เฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมี ภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับ ทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย ใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะ ที่สำคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่ง อยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก บริเวณตัว เมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ตำบลปาก น้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้น กำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

ลักษณะทางภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขายาว ทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา กระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุด และตะวันตก เฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมี ภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับ ทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย ใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะ ที่สำคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่ง อยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก บริเวณตัว เมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ตำบลปาก น้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้น กำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

ลักษณะทางภูมิอากาศ

          จังหวัดกระบี่มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมในเขตร้อน (Monsoon Climate) มีฝนตกเฉลี่ยเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิในฤดูต่างๆไม่แตกต่างมากนัก คืออยู่ระหว่าง 16.9-37.3 องศาเซสเซียส ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ 2,568.5 มิลลิเมตร ด้วยเหตุที่จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ ทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งได้รับลมมรสุมทั้งสองด้าน คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง จะได้รับลมอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายา ทำให้มีฝนตกมากและมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศพัดผ่านน่านน้ำอ่าวไทยได้คลายความหนาวเย็นลง จนหมดสิ้น แต่กลับอุ้มเอาไอน้ำไว้มาก เมื่อพัดเข้าฝั่งและปะทะภูเขาทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ จึงทำให้ฝนตกทางฝั่งตะวันออกมากกว่าฝั่งตะวันตกและเป็นเหตุให้ฝนตกน้อยในจังหวัดกระบี่ เพระอยู่ด้านปลายลม คือเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม-เดือนมกราคม

           

การปกครองและการบริการ

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 389 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองกระบี่
 2. อำเภอเขาพนม
 3. อำเภอเกาะลันตา
 4. อำเภอคลองท่อม                   
 5. อำเภออ่าวลึก
 6. อำเภอปลายพระยา
 7. อำเภอลำทับ
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่
   1. เกาะลันตาใหญ่ (Ko Lanta Yai)            8 หมู่บ้าน       
   2. เกาะลันตาน้อย (Ko Lanta Noi)           6 หมู่บ้าน       
   3. เกาะกลาง (Ko Klang)                     10 หมู่บ้าน      
   4. คลองยาง (Khlong Yang)                  7 หมู่บ้าน       
   5. ศาลาด่าน (Sala Dan)                       5 หมู่บ้านอำเภอเหนือคลอง

    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

    อำเภอเมืองกระบี่

    อำเภอเมืองกระบี่ เป็นอำเภอที่ตั้งของตัวจังหวัดกระบี่ และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค

    ที่ตั้งและอาณาเขต

    อำเภอเมืองกระบี่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

    • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออ่าวลึกและอำเภอเขาพนม
    • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภอเหนือคลอง
    • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวพังงา
    • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวพังงา

    การปกครองส่วนภูมิภาค

    อำเภอเมืองกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

    1. ปากน้ำ (Pak Nam)                                   -
    2. กระบี่ใหญ่ (Krabi Yai)                               -
    3. กระบี่น้อย (Krabi Noi)                       13 หมู่บ้าน
    4. เขาคราม (Khao Khram)                    6 หมู่บ้าน
    5. เขาทอง (Khao Thong)                      6 หมู่บ้าน
    6. ทับปริก (Thap Prik)                          8 หมู่บ้าน
    7. ไสไทย (Sai Thai)                            7 หมู่บ้าน
    8. อ่าวนาง (Ao Nang)                           8 หมู่บ้าน      
    9. หนองทะเล  (Nong Thale)                 7 หมู่บ้าน
    10. คลองประสงค์ (Khlong Prasong)        4 หมู่บ้าน

    ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

    เทศบาลเมืองกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำและตำบลกระบี่ใหญ่ทั้งตำบล

    เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยทั้งตำบล

    • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาครามทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทองทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับปริกทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไสไทยทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวนางทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองทะเลทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ทั้งตำบล

    อำเภอเขาพนม

    ที่ตั้งและอาณาเขต

    อำเภอเขาพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

    • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลายพระยา อำเภอชัยบุรี และอำเภอพระแสง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
    • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
    • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอเมืองกระบี่
    • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่และอำเภออ่าวลึก

    การปกครองส่วนภูมิภาค

    1. เขาพนม (Khao Phanom)      10 หมู่บ้าน   
    2. เขาดิน (Khao Din)                9 หมู่บ้าน                     
    3. สินปุน (Sin Pun)                  10 หมู่บ้าน
    4. พรุเตียว (Phru Tiao)             10 หมู่บ้าน
    5. หน้าเขา (Na Khao)                8 หมู่บ้าน
    6. โคกหาร (Khok Han)              7 หมู่บ้าน                                

    การปกครองส่วนท้องถิ่น

    ท้องที่อำเภอเขาพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

    เทศบาลตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาพนม

    • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพนม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาพนม)
    • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุเตียวทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเขาทั้งตำบล
    • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหารทั้งตำบล

    อำเภอเกาะลันตา

    ดิมเป็นแขวงขึ้นกับอำเภอคลองท่อม เมืองปกาสัย (กระบี่) ต่อมา พ.ศ. 2444 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเกาะลันตา ต่อมา พ.ศ. 2460 เปลื่ยนชื่อเป็น อำเภอเกาะลานตา ซึ่งทำเนียบกระทรวงมหาดไทย หมายถึง มองดูยาวเป็นพืดดูลานตา และปี พ.ศ. 2480 เปลี่ยนเป็น อำเภอเกาะลันตา ดังเดิม ประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอเกาะลันตาเป็นชาวไทยมุสลิม ร้อยละ 90 นอกนั้นเป็นชาวอูรักลาโว้ย และชาวไทยพุทธ

    ที่ตั้งและอาณาเขต

    อำเภอเกาะลันตาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

    • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม
    • ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
    • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
    • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

    การปกครองส่วนภูมิภาค

    อำเภอเกาะลันตาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่

    

   การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ท้องที่อำเภอเกาะลันตาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

   เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะลันตาใหญ่

   • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อยทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะกลางทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองยางทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาด่านทั้งตำบล

   อำเภอคลองท่อม

   ที่ตั้งและอาณาเขต

   อำเภอคลองท่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา (จังหวัดตรัง)
   • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตาและอำเภอเหนือคลอง

   การปกครองส่วนภูมิภาค

   อำเภอคลองท่อมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่

   1. คลองท่อมใต้ (Khlong Thom Tai)                   9 หมู่บ้าน
   2. คลองท่อมเหนือ (Khlong Thom Nuea)            8 หมู่บ้าน
   3. คลองพน (Khlong Phon)                            14 หมู่บ้าน
   4. ทรายขาว (Sai Khao)                                   7 หมู่บ้าน
   5. ห้วยน้ำขาว (Huai Nam Khao)                       9 หมู่บ้าน
   6. พรุดินนา (Phru Din Na)                              11 หมู่บ้าน
   7. เพหลา (Phela)                                           9 หมู่บ้าน

   การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ท้องที่อำเภอคลองท่อมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

   เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองท่อมใต้

   เทศบาลตำบลคลองพน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองพน

   เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองพน)

   เทศบาลตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล

   • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาวทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุดินนาทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพหลาทั้งตำบล

   อำเภออ่าวลึก

   ที่ตั้งและอาณาเขต

   อำเภออ่าวลึกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา) และอำเภอปลายพระยา
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนม
   • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่ทางบก และติดต่อกับอำเภอเกาะยาว (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพังงา (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา และติดต่อกับอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา) ทางบก

   การปกครองส่วนภูมิภาค

   อำเภออ่าวลึกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

    

   1. อ่าวลึกใต้ (Ao Luek Tai)                 7 หมู่บ้าน       
   2. แหลมสัก (Laem Sak)                    6 หมู่บ้าน       
   3. นาเหนือ (Na Nuea)                       7 หมู่บ้าน       
   4. คลองหิน (Khlong Hin)                   5 หมู่บ้าน       
   5. อ่าวลึกน้อย (Ao Luek Noi)              6 หมู่บ้าน       
   6. อ่าวลึกเหนือ (Ao Luek Nuea)          6 หมู่บ้าน       
   7. เขาใหญ่ (Khao Yai)                      5 หมู่บ้าน       
   8. คลองยา (Khlong Ya)                    6 หมู่บ้าน       
   9. บ้านกลาง (Ban Klang)                  4 หมู่บ้าน

   การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ท้องที่อำเภออ่าวลึกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

   เทศบาลตำบลแหลมสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมสัก

   เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่าวลึกใต้และตำบลอ่าวลึกเหนือ

   • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมสัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเหนือทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหินทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อยทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองยาทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล

   อำเภอปลายพระยา

   ที่ตั้งและอาณาเขต

   อำเภอปลายพระยาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระแสงและอำเภอชัยบุรี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
   • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภออ่าวลึก
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก และอำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา)

   การปกครองส่วนภูมิภาค

   อำเภอปลายพระยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่

   1. ปลายพระยา (Plai Phraya)             14 หมู่บ้าน
   2. เขาเขน (Khao Khen)                    6 หมู่บ้าน
   3. เขาต่อ (Khao To)                         7 หมู่บ้าน
   4. คีรีวง (Khiri Wong)                       8 หมู่บ้าน

   การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ท้องที่อำเภอปลายพระยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

   เทศบาลตำบลปลายพระยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปลายพระยา

   • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายพระยา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเขนทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาต่อทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคีรีวงทั้งตำบล

   อำเภอลำทับ

   ที่ตั้งและอาณาเขต

   อำเภอลำทับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม และอำเภอทุ่งใหญ่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
   • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อำเภอวังวิเศษ (จังหวัดตรัง) และอำเภอคลองท่อม
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองท่อม

    

   การปกครองส่วนภูมิภาค

   อำเภอลำทับแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่

   1. ลำทับ (Lam Thap)                     10 หมู่บ้าน      
   2. ดินอุดม (Din Udom)                     7 หมู่บ้าน       
   3. ทุ่งไทรทอง (Thung Sai Thong)      5 หมู่บ้าน       
   4. ดินแดง (Din Daeng)                     6 หมู่บ้าน

   การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ท้องที่อำเภอลำทับประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

   เทศบาลตำบลลำทับ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำทับและตำบลทุ่งไทรทอง

   • องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำทับ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำทับ)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินอุดมทั้งตำบล
   • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำทับ)
   • องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินแดงทั้งตำบล

   อำเภอเหนือคลอง

   อำเภอเหนือคลอง ได้ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยแยกออกมาจากอำเภอเมืองกระบี่

   ที่ตั้งและอาณาเขต

   อำเภอเหนือคลองมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 8. การปกครองส่วนภูมิภาค

  อำเภอเหนือคลองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. เหนือคลอง (Nuea Khlong)              7 หมู่บ้าน
  2. เกาะศรีบอยา (Ko Si Boya)              7 หมู่บ้าน
  3. คลองขนาน (Khlong Khanan)          9 หมู่บ้าน
  4. คลองเขม้า (Khlong Khamao)         4 หมู่บ้าน
  5. โคกยาง (Khok Yang)                    7 หมู่บ้าน
  6. ตลิ่งชัน (Taling Chan)                   6 หมู่บ้าน
  7. ปกาสัย (Pakasai)                         9 หมู่บ้าน
  8. ห้วยยูง (Huai Yung)                     8 หมู่บ้าน

  การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท้องที่อำเภอเหนือคลองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  เทศบาลตำบลเหนือคลอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเหนือคลอง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขนานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขม้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปกาสัยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยูงทั้งต

   

  รายนามเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

  1. หลวงเทพเสนา
  2. พระยาอิศราธิชัย
  3. พระพนธิพยุหสงคราม (กลิ่น ณ นคร)
  4. พระบริรักษ์ภูธร
  5. พระเทพ (กระต่าย ณ นคร)
  6. นายกลับ ณ นคร (ผู้รั้ง)
  7. พระยาอุตรกิจวิจารณ์
  8. พระพนธิพยุหสงคราม (พลอย ณ นคร)
  9. พระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง)
  10. พระระนองบุรีศรีสมุทรเขต (คลองอยู่โหย ณ ระนอง) 1 มี.ค. 2468 - 16 พ.ค. 2473
  11. พระทวีธุระประศาสตร์ (จอน พรหมบุตร) 17 พ.ค. 2473 - 18 มิ.ย. 2476
  12. พระบรรหารวรพจน์ (บุญนาค คตเดชะ) 19 มิ.ย. 2476 - 30 พ.ย. 2478
  13. ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี พิจิตรนรการ) 20 ธ.ค. 2478 - 2 พ.ย. 2484
  14. นายออม ธีญะระ 1 มิ.ย. 2484 - 11 ก.ค. 2485
  15. นายวิจารณ์ วิจารณ์นิกรกิจ 9 ก.ย. 2485 - 24 ก.ค. 2487
  16. นายสมบูรณ์ จันทร์ประทับ 2 มี.ค. 2487 - 1 ก.ค. 2489
  17. นายจันทร์ สมบูรณ์กุล 7 ต.ค. 2489 - 6 ธ.ค. 2490
  18. นายวิเวก จันทโรจวงศ์ 6 ธ.ค. 2490 - 10 มิ.ย. 2497
  19. นายเฉลิม ยูปานนท์ 15 มิ.ย. 2497 - 18 พค. 2498
  20. นายอ้วน สุรกุล 2 ก.ย. 2498 - 20 พ.ค. 2501
  21. นายประจักษ์ วัชรปาณ 20 พ.ค. 2501 - 1 ก.ค. 2503
  22. นายเคลื่อน จิตรสำเริง 2 ก.ค. 2503 - 27 ต.ค. 2506
  23. นายพุก ฤกษ์เกษม 28 ต.ค. 2506 - 30 ก.ย. 2511
  24. นายเหรียญ สร้อยสนธิ์ 2 ต.ค. 2511 - 30 ก.ย. 2513
  25. นายเฉลิม สุวรรณเนตร 1 ต.ค. 2513 - 30 ก.ย. 2515
  26. นายวัชระ สิงคิวิบูลย์ 2 ต.ค. 2515 - 5 ต.ค. 2516
  27. นายฉลอง กัลยาณมิตร 8 ต.ค. 2516 - 3 ต.ค. 2518
  28. นายกระจ่าง คีรินทรนนท์ 9 ต.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2520
  29. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 1 ต.ค. 2520 - 30 ก.ย. 2521
  30. นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ 1 ต.ค. 2521 - 21 ก.ย. 2522
  31. นายเชิด ดิฐานนท์ 1 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2523
  32. เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง 1 ต.ค. 2523 - 30 เม.ย. 2526
  33. นายบุญช่วย หุตะชาต 1 พ.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2529
  34. นายมังกร กองสุวรรณ 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2531
  35. นายกนก ยะสารวรรณ 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533
  36. พันตรีประโยชน์ สุดจินดา 1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2535
  37. นายวีระ รอดเรือง 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
  38. นายศิระ ชวนะวิรัช 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538
  39. นายสถิตย์ แสงศรี 1 ต.ค. 2538 - 30 เม.ย. 2540
  40. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ 1 พ.ค. 2540 - 11 ม.ค. 2541
  41. นายศิระ ชวนะวิรัช 12 ม.ค. 2541 - 30 กย. 2544
  42. นายสมาน กลิ่นเกษร 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
  43. นายอำนวย สงวนนาม 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
  44. นายอานนท์ พรหมนารท 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548
  45. นายสนธิ เตชานันท์ 1 ต.ค. 2548 - 12 พ.ย. 2549
  46. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ 13 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2552
  47. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2557
  48. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
  49. นายพินิจ บุญเลิศ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560
  50. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร 1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน

   คณะผู้บริหารจังหวัดกระบี่ 

    

    

    

    

   พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

    

    

   นายสมควร ขันเงิน

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

    

   ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

    

   นายสมโภช โชติชูช่วง

    ปลัดจังหวัดกระบี่

   นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา

   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่

Read 390 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.