08/05/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

กองทุนและสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตำบลแม่กิ๊ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน แบ่งการอยู่อาศัยเป็น 4 หย่อมบ้าน มีประชากรทั้งหมด 1,401 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งส่วนใหญ่ยึดเหนี่ยววัฒนธรรมประเพณีในการดูแลรักษาป่า เรียกว่า “ป่าเดปอ” เป็นป่าที่บรรพบุรุษสืบทอดให้มาหลายชั่วอายุคน ตามความเชื่อในการน ารกเด็กเกิดใหม่ผูกไว้กับต้นไม้เพื่อให้เด็กเติบโตพร้อมกับการดูแลต้นไม้ไม่ให้ตัด เพราะจะท าให้เจ็บป่วยถ้าดูแลต้นไม้ได้ดี เด็กก็จะเติบโตมีอายุยืนตามไปด้วย ชาวบ้านจึงยึดเหนี่ยวความเชื่อนี้ด ารงชีวิตในด้านจารีตประเพณี จนถึงปัจจุบันการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นสวัสดิการชุมชนอย่างหนึ่งที่มีมาโดยธรรมชาติสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนการดูแลป่า รักษาป่า และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

การก่อเกิดของกองทุน 

การพัฒนาในพื้นที่ของชาวบ้าน ได้เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านเกิดกลุ่มองค์กรชาวบ้านที่ดำเนินการร่วมกันขึ้นเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มคนรักษ์ป่าและได้มีการหารือร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ในระดับตำบล เพื่อจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือดูแลกันในชุมชน ได้ยึดเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดสวัสดิการชุมชนแบบครบวงจรชีวิต โดยการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชนทุกระดับ ลดช่องว่างการให้บริการและสวัสดิการคนทำงานภาครัฐและประชาชนฐานล่าง ตำบลแม่กิ๊ ได้จัดตั้งกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมา โดยมี2 หมู่บ้านทำนำร่องก่อน แล้วจึงค่อยๆขยาย ไปทั้งตำบล

การบริหารจัดการกองทุน

การดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นำไปสู่การจัดสวัสดิการภาคประชาชนได้ตามความต้องการของสมาชิกโดยการให้สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการกับสมาชิกทุกคน ทุกอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีระบบการบริหารจัดการ โดยที่สมาชิกเสียค่าบำรุง 150 บาท ต่อ ปี แล้วเอามาจัดสวัสดิการร่วมกันโดยแบ่งกองทุนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก นำมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย อีกส่วนหนึ่งนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดดอกผลเพื่อที่จะนำกำไรมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มีคณะทำงาน 7 คน บริหารจัดการกองทุน โดยใช้หลักสันติวิธี ความเมตตาและ จริยธรรม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อน

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สวัสดิการที่จัดไว้มีทั้งหมด 8 ประเภท คือ กรณีเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส ทุนการศึกษา สวัสดิการคนทำงาน และสวัสดิการเงินกู้ ในช่วงที่ผ่านมามีสมาชิกที่เสียชีวิตได้รับสวัสดิการแล้ว 4 ราย นอกจากนี้ยังมีวิทยากรสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นอีก 5 รายจากการที่สมาชิกของกองทุนมาจากกลุ่ม เครือข่ายต่างๆที่อยู่ทั้งใน และนอกตำบล ได้แก่ เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายการจัดการ ทรัพยากร เครือข่ายเด็ก และเยาวชน กลุ่มเพื่อนเตือนเพื่อน เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สื่อภาคประชาชนสิทธิมนุษยชน ลุ่มน้ ายวม ร้านค้าชุมชน กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองทุนสวัสดิการอำเภอขุนยวม และกลุ่ มสมาคมสหพันธ์เกษตรเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยทั้งหมดทำให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมงานพัฒนาประเด็นต่างๆ ขยายผลได้ต่อไป

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่น

กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ต่อสู้ความยากจนภาคประชาชน(ศตจ.ปชช.) ศูนย์ประสานงานหลักสุขภาพประชาชน และหน่วยงานภาคีท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่ในส่วนของความคิดของชาวบ้านในพื้นที่ยังคุ้นเคยกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ทำให้ได้รับความเคยชินต่อการรับสวัสดิการ ทำให้ต้องปลูกฝังความคิดให้ชาวบ้านช่วยเหลือตนเองและรู้จักการออดออม ภาครัฐควรช่วยหนุนเสริมงบประมาณ ทั้งนี้ การผลักดันให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่น จาก รูปธรรมจริงโดยชุมชนเป็นหลัก ในการทำงานกองทุนจึงมุ่งเน้นที่ผู้นำชุมชนจะต้องมีความตั้งใจจริง และการสร้างความเข้าใจเริ่มจากญาติพี่น้องขยายสู่เพื่อนบ้านและมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

 

Read 174 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.