08/05/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

การพัฒนาส่วนท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนครอบคลุมพื้นที่ตำบลจองคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโป่งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาบ่องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางหมูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยผาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงทั้งตำบล

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมคือฝ่ายตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545 จึงมีการแยกหน่วยงานในกรมการปกครอง ที่มีหน้าที่ดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกันและจัดตั้งเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยในระดับจังหวัดได้แยกฝ่ายตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดไปสังกัดกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้เป็นราชการส่วนกลาง ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานในภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจึงเป็นราชการส่วนกลางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ                

1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้

5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู้กำกับดูแล อปท.

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“ป็นองค์กรแนวหน้าของภาคเหนือ ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเอเชีย (AC) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

Read 199 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.