08/05/2018

พลังงานชุมชน และการจัดการ

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

พลังงานชุมชนและการจัดการ

 

                    ในยุคที่ถนนทุกสายกำลังก้าวสู่พลังงานหมุนเวียน แต่ด้วยข้อจำกัดของแหล่งพลังงาน ทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ยิ่งมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มมากขึ้น จะต้องมีการบริหารจัดการให้มีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้ายิ่งขึ้นตามไปด้วย เช่น การมีแบตเตอรี่สำรอง การผลิตพลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid) รวมทั้ง การจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ก็เป็นอีกแนวทางที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รองรับการเป็น Energy 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

สมาร์ทกริด คืออะไร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดของประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมี “โครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ จ.แม่ฮ่องสอน” เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ

สำหรับการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด จ.แม่ฮ่องสอน นั้น เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ. มุ่งการบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้า จากข้อจำกัดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่มีทั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และสายส่งแรงดันสูงของ กฟผ. โดยไฟฟ้าที่ใช้ใน อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมาจาก 1. ระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 kV. และ 22 kV. ของ กฟภ. 2. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง กำลังผลิตติดตั้งขนาด 0.5 เมกะวัตต์ (ซึ่งโครงการฯจะขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 3.5 เมกะวัตต์) 3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา กำลังผลิตติดตั้ง 10.34 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตจริงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในเขื่อน) 4. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนผาบ่อง กำลังผลิตติดตั้ง 0.85 เมกะวัตต์ (ทาง พพ. มีแผนที่จะเพิ่มกำลังผลิตเป็น 2 เมกะวัตต์) และ 5.โรงไฟฟ้าดีเซลขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 4.4 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ใน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนที่มีอยู่ราว 13 เมกะวัตต์

         

Read 267 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.