08/05/2018

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ศาสนา

ด้านศาสนา

ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือประมาณร้อยละ ๗๗.๕๐ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ ๒๐.๙๐ นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๐.๕๐ และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ๑.๑๐ นับถือผีและศาสนาอื่นๆ

ด้านประเพณี

งานประเพณีปอยส่างทอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีตามธรรมเนียมชาวไทยใหญ่ซึ่งถือได้ว่า กุศลแรงกว่าการบวชพระ จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ตรงกับปิดเทอมฤดูร้อน โดยชาวบ้านจะตกลงกันกำหนดวันนัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรียนพร้อมๆกัน โดยผู้ที่จะบวชเณรจะมีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงาม และประกอบพิธีบวชที่วัดก้ำก่อ ตรงข้ามทางขึ้นพระธาตุดอยกองมู

งานประเพณีจองพารา เป็นประเพณีออกพรรษาหรืองานปอยเหลินสิบเอ็ด จัดขึ้นในวันขึ้น13-14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ดจะมีงานตลาดนัดทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้ชาวบ้านไปจับจ่ายเตรียมไปทำบุญที่วัดในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งในวันนั้นมีการตักบาตรเทโว การแห่จองพารา หรือปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า

 

งานเทศกาลชิมชาบ้านรักไท จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณหมู่บ้านรักไท อำเภอเมือง   เนื่องจากราษฎรมีอาชีพปลูกใบชา ดังนั้นทศกาลชิมชานี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเป็น การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกชา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีลอยกระทง หรืองานเหลินสิบสอง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยชาวบ้านจะจัดทำกระทงเล็กๆ ไปลอยตามแม่น้ำ มีการประกวดกระทงใหญ่ที่หนองจองคำ ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะกลางเมือง มีการแสดงมหรสพรื่นเริง ตามบ้านเรือนจะมีการจุดประทีปโคมไฟสว่างไส

งานเทศกาลดอกบัวตอง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ที่อำเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพพื้นเมืองและร่วมสมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไต และชาวไทยภูเขา การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอย

งานเมืองสามหมอก จัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ มีการออกร้านจากหน่วยงานราชการ เอกชนและองค์กรต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งการแสดงมหรสพรื่นเริง

ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ประเพณีลอยกระทงไทยใหญ่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไต ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา และบูชาพระอุปคุต 8 องค์

 

ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม

ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ

กุ๊บไต คือ หมวกพื้นบ้านไทยใหญ่มีลักษณะคล้ายงอบของภาคกลางสานจากไม้ชาวบ้าน มักนิยมใส่ทํางานกลางแจ้ง เช่นทํานา ทําไร่ ทําสวน เพราะกันแดดได้ดีมีความทนทาน ใช้ได้นานหลาย

                 

ต้องลาย หมายถึง การฉลุลายลงในแผ่นโลหะ เช่น แผ่นสังกะสีแผ่นเงิน แผ่นทองเหลือง กระดาษ เป็นลวดลายแบบไต หรือไทยใหญ่ เพื่อประดับตกแต่งเชิงชายและหน้าจั่วหลังคา “จอง” หรือ โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญของวัดชาวไทยใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ซ่ึงสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญของวัดชาวไทยใหญ่ จะมีลักษณะหลังคาแบบ “สองคอสามชาย” อาจมียอดปราสาทเป็นชั้นๆ ประดับตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่ต้องลายอย่างงดงาม

          

 

ผ้าทอกะเหรี่ยง ชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ยง นิยมใส่เสื้อผ้าฝ้ายทอมือมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งแต่เดิมชาวกะเหรี่ยง จะปลูกฝ้ายเอง นําฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สร้างลวดลายด้วยการทอ การปักด้วยเส้นฝ้ายและลูกเดือย สตรีชาวกะเหรี่ยง จะถ่ายทอดภูมิปัญญากระบวนการผลิตผ้าทอแก่บุตรสาว เริ่มจากแบบง่ายๆ ฝึกฝนจนมีความชํานาญ และสามารถออกแบบลวดลายด้วยตนเองได้ การย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติใช้เปลือกไม้ชาวกะเหรี่ยงสร้างสรรค์ลวดลาย สีสันของผ้าทอจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว จึงมีความสวยงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวกะเหรี่ยง ผ้าทอะเหรี่ยง มีจําหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด หาซื้อได้ง่ายทั้งในร้านค้าต่างๆ และศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ผลิต อย่างยั่งยืน ตลอดจนสืบสานภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          

วัฒนธรรมทางภาษา  ชาวไทยใหญ่จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า “กําไต” เวลาพูดภาษาไต เรียกว่า”อุบไต” คล้ายคลึงกับภาษาไทย แต่เมื่อพูดต่อกันเป็นประโยคอาจฟังไม่รู้เรื่อง แต่หากแยกเป็นคําเดี่ยว ๆ จะเข้าใจได้ง่าย ส่วนภาษาเขียนตัวอักษรไทยเรียกว่า “ลีกไต” มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของตัว อักษรกลม คล้ายตัวอักษรมอญและพม่าชาวกะเหรี่ยง ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ส่วนชนเผ่า ลาหู่ลซีูลัวะ ในปัจจปัจจุ มีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนนําอักษรอังกฤษมาใช้

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า

ทําให้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย”

ปาย ปายเป็นอําเภอกลางหุบเขา มีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่

ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าที่นํามาจําหน่ายด้วยศิลปะมากมาย

 

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อําเภอขุนยวม ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา

จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน

ถ้ําแก้วโกมล ถ้ําน้ําแข็ง เดิมเรียกชื่อ ถ้ําผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย ถ้ําแก้วโกมลเป็นถ้ําผลึกแคลไซด์

ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ ๒ ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน

บ้านห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่หุบเขา อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านในอ้อมกอดของหุบเขา มีนาขั้นบันไดและยังมีต้นหมากเป็นทิวแถว ชาวบ้านที่บ้านห้วยห้อมนับถือศาสนาคริสต์ อาชีพหลักคือ ปลูกข้าว เสาวรส และกาแฟอันธุ์อาราบิก้าที่รสชาติเข้มข้น มีการเลี้ยงแกะทำให้เกิดอาชีพเสริมคือกาทอผ้าจากขนแกะ และฝ้ายธรรมชาติ ชาวบ้านใน หมู่บ้านไม่ค่อยออกไปทำงานที่อื่น เพราะคนในหมู่บ้านมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ จึงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

 

วัดพระธาตุจอมมอญ อีกหนึ่งในพระธาตุสี่จอมที่มีความสวยงามไม่แพ้พระธาตุองค์อื่นๆ ซึ่งชาวบ้านนับถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง และทุกปีราวๆ เดือนกรกฎาคม จะมีการจัดงานเฉลิมฉลององค์พระธาตุ นอกจากนี้ บนยอดดอยอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมมอญ ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองแม่สะเรียงที่งดงามด้วยภาพของบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและสายน้ำยวมไหลคดเคี้ยวผ่านที่ราบจนลับสายตาไปตรงช่องเขาด้านใต้

 

น้ำตกแม่อูคอ น้ำตกแม่อูคอ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตั้งอยู่บริเวณดอยแม่อูคออันเลื่องชื่อ ดังนั้น หากคุณมีโอกาสได้มาชมงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอแล้วล่ะก็ อย่าลืมแวะมาชมความงามของน้ำตกแม่อูคอที่อยู่ใกล้ๆ กัน

 

 

Read 956 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.