08/05/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวม ๑๑,๑๒๘.๒๐ ตารางกิโลเมตรหรือ ๖๙๕,๕๑๒ ไร่คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ป่าสงวนแห่งชาติ โดยออกเป็นกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๗ จํานวน ๙ ป่า พื้นที่๑๑,๑๘๑.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๙๘๘,๕๒๘ ไร่อุทยานแห่งชาติ กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๔ จํานวน ๔แห่ง พื้นที่ ๒,๑๓๖.๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๔๐๖,๓๗๔ ไร่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ (ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน ๖ แห่ง พื้นที่ ๔,๒๗๕.๖๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๗๒,๓๐๕ ไร่          1.ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลของกรมป่าไม้ในปีพ.ศ. 2551 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณกว่า 11,267.70ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.85 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2509 เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน และสวนรุกชาติป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดโดยกฎกระทรวง จํานวน 9 ป่า รวมเนื้อที่ตามกฎกระทรวง ทั้งสิ้น11,181.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,988,528 ไร่ดังนี้

2.อุทยานแห่งชาติ กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จํานวน 4 อุทยาน และอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราช

กฤษฎีกาเพื่อกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติจํานวน 1 อุทยาน รวมพื้นที่ประมาณ 3,413.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,133,170 ไร่ดังนี้

3.วนอุทยาน กําหนดโดยกฏกระทรวง จํานวน 11 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 79.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,498.26 ไร่ดังนี้

4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา มีอยู่ 6 แห่ง เป็่นพื้นที่ประมาณ 3,685.52ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,303,445 ไร่ดังนี้

5.สวนรุกขชาติ มีอยู่ 4 แห่ง เป็่นพื้นที่ประมาณ 11.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,171 ไร่ดังนี้

ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางนิเวศวิทยา

ด้วยภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 - 2000 เมตรประเภทของป่าไม้ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีทั้งป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เลื่อนลอย พืชพันธุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่า ต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียฟาน ฟักข้าว มันปลา (มันปู) เตา (สาหร่ายน้ําจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้อม พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า 120 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด สัตว์ เลื้อยคลายประมาณ 30 ชนิด ปลาน้ําจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 200 ชนิด

Read 273 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.