08/05/2018

เศรษฐกิจ อาชีพและผลิตภัณฑ์

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

เศรษฐกิจอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี๒๕๖๐ ณ ราคาประจําปีมีมูลค่า ๑๐,๓๕๗.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๙,๕๙๘.๙ ล้านบาท ในปี๒๕๕๔ จํานวน ๗๕๘.๗ ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP percapita) ในปี๒๕๕๕ เท่ากับ ๔๓,๕๔๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๔๐,๖๕๖ บาท ในปี๒๕๕๔ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑

โครงสร้างการผลิต ณ ราคาประจําปี๒๕๖๐ ประกอบด้วยสาขาหลัก คือ สาขาเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๓๑.๒ รองลงมา สาขาการบริหารราชการฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๑ สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๕ สาขาบริการด้านสุขภาพฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๙.๑ สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ ๘.๐สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๗.๕ สาขาก่อสร้างมีสัดส่วนร้อยละ ๔.๒ และสาขาอื่นๆรวมมีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๔

ประมาณการการผลิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี๒๕๖๐ คาดว่า ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๙ จากที่หดตัวร้อยละ ๐.๓ ในปีที่แล้ว เนื่องจากทั้งการผลิตภาคเกษตร และภาคนอกเกษตร ขยายตัว โดยมาจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ สาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคมเป็นสําคัญ

ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๓๑.๗ ของการผลิตรวม ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๔ สูงขึ้นจากร้อยละ ๕.๕ ในปีที่แล้ว โดยสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๘ จากร้อยละ ๗.๕ ปัจจัยบวกจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยโดยมีปริมาณฝนและน้ําเพียงพอต่อการเพาะปลูกประกอบกับไม่ประสบภัยธรรมชาติและโรคระบาดรุนแรงรวมทั้งราคาพืชหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือจากทางการจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเร่งการผลิต ทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นโดยในปีนี้ผลผลิตข้าวจ้าวข้าวไร่ ถั่วเหลือง กระเทียม พริกขี้หนูกะหล่ําปลีมีปริมาณสูงและสาขาประมงขยายตัวร้อยละ ๕๓.๒ จากที่หดตัวร้อยละ ๕๔.๒

ภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๖๘.๓ ของการผลิตรวม ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๐ จากที่หดตัวร้อยละ ๒.๓ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคมสาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม เป็นสําคัญ มาจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของภาครัฐเป็นสําคัญทั้งมาตรการรถยนต์คันแรกบ้านหลังแรกนโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการในระดับปริญญาตรีนโยบายการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ํา ส่งผลให้ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่โดยภาคเหนือตอนบนยังได้อานิสงส์จากภาวะการท่องเที่ยวดีขึ้นต่อเนื่องทําให้การบริโภคขยายตัวได้ดี

ข้อมูลด้านอาชีพ

อาชีพด้านเกษตกรรม ในอดีตชาวแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นการผลิตเพื่อยังชีพในลักษณะพออยู่พอกิน ผลผลิตที่เหลือจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันบ้าง ระหว่างผลผลิตทางการเกษตรด้วยกัน และสินค้าบริโภคที่จำเป็นอื่น ๆ

 

 

อาชีพค้าขาย ในอดีตพ่อค้าจะนำสินค้าจากเชียงใหม่และประเทศพม่าได้แก่ เกลือ น้ำมันก๊าด ผ้าตัดเสื้อกางเกง เครื่องกระป๋อง ยาสุบ บุหรี่ ฯลฯ โดยใช้คนหาบ ม้าต่าง วัวต่าง ช้าง และเกวียนเป็นพาหนะบรรทุกขนส่งสินค้า ต้องเดินเท้าไปตามภูมิประเทศ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำ ก็จะใช้เรือและแพเป็นพาหนะ

อาชีพทอผ้า การทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวแม่ฮ่องสอนในอดีตชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดการพัฒนาความสามารถ สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน จากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มีลวดลายต่างๆ ที่ประณีต สวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ้าทอกันเองทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน จนในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมืองของบ้านก้างปลาได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านหลายครัวเรือน

 

 

 

Read 189 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.