08/05/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

ข้อมูลสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๑๕๐ เตียง จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง

จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง

จํานวน ๔ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีจํานวน ๗๑ แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ๗ อําเภอ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ทั้งหมด ๓๓ แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ได้แก่มีโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จํานวน ๑ แห่ง ขนาด ๔๕ เตียง เปิดให้บริการบําบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทั้งในลักษณะการบําบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบําบัดในชุมชน

สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค ได้แก่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง (ศตม.ที่๑๐.๑แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัด และมีหน่วยงานระดับอําเภอ คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อที่นําโดยแมลง (นคม.) จํานวน ๑๐ แห่ง และมาลาเรียคลินิก จํานวน ๑๕ แห่ง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแนวชายแดน ( ศส.ปช.) เป็นหน่วยบริการระดับชุมชนที่ตั้งอยู่

ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ คือ องค์กร ไอ อาร์ซี (Internationa Rescue Committee) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (IOM) ๑๓ แห่ง โครงการ PROJECT FOR LOCAL EMPOWERMENT (PLE) ๕ แห่ง และ โครงการสาธารณสุขชายแดน NCCM ๑ แห่ง

ศูนย์มาลาเรียชุมชน เป็นหน่วยบริการระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทุนโลก ( GLOBAL FUND) เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีการแพร่เชื้อสูง มีการคมนาคมที่ยากลําบากและไม่มีสถานที่ตรวจรักษามาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ดําเนินการในพื้นที่ทุกอําเภอ รวมจํานวน ๕๐ แห่ง

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชนจำแนกรายอำเภอ

  

อำเภอ

โรงพยาบาล

รพ.สต(แห่ง)

สสช.(แห่ง)

นคท.(แห่ง)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเยาวชนชายแดน(แห่ง)

มาลาเรียคลีนิก(แห่ง)

ศูนย์มาลาเรียชุมชน(แห่ง)

จำนวน (แห่ง)

จำนวน(เตียง)

เมือง

1

150

16

5

2

5

4

8

แม่สะเรียง

1

90

11

9

2

4

2

13

ขุนยวม

1

30

10

1

1

3

2

6

ปาย

1

60

11

5

1

1

1

1

แม่ลาน้อย

1

30

10

4

1

1

6

3

สบเมย

1

30

8

9

2

1

3

15

ปางมะป้า

1

30

5

0

1

4

1

4

รวม

7

420

71

10

10

19

15

50

 

 

Read 195 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.