08/05/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  พื้นที่อำเภอผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

การศึกษาและเยาวชน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒ เขต คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รับผิดชอบพื้นที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอปาย อําเภอปางมะผ้า และอําเภอขุนยวม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ รับผิดชอบพื้นที่อําเภอแม่สะเรียง อําเภอแม่ลาน้อย และอําเภอสบเมย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๕,๑๕๗ คน มีห้องเรียน ๒,๗๕๔ ห้อง และ มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน) รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวมโรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตร) ศึกษา อ.แม่สะเรียง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น๗,๔๐๔ คน ข้าราชการครู๒๗๓ คน พนักงานราชการ ๓๕ คน ลูกจ้างประจํา ๒๓ คน ครูอัตราจ้าง ๕๔ คน

การศึกษานอกระบบ ดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ให้บริการศึกษาในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องประเภททางไกล การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล)ประกาศนียบัตรอาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีกศน.อําเภอ จํานวน ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๗ อําเภอ

และมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอแม่สะเรียง จํานวน ๑ แห่ง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จํานวน ๑ แห่ง

ห้องสมุดประชาชนอําเภอ จํานวน ๕ แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน หรือ กศน. ตําบล จํานวน ๔๕ แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จํานวน ๑๒๖ แห่ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูแลการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษาแม ึ ่ฮ่องสอน เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปัจจุบันมบีุคลากรทั้งหมด ๔๗ คน จาแนกเป็นข้าราชการ ๗ คน พนักงานราชการ ๑๐ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒๙ คนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และวิทยาลัยชุมชน และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาสัญจรวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้อําเภอแม่สะเรียง ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดน ในเขตรับผิดชอบของกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนในเขตรับผิดชอบของกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ จํานวน ๓ อําเภอ ดังนี้

อําเภอแม่ลาน้อย จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตุน

อําเภอแม่สะเรียง จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ

ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าสีและศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

อําเภอสบเมย จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ

Read 190 times Last modified on 18/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.