23/02/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  พื้นที่อำเภอทับสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
Rate this item
(0 votes)

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ/เอกชน  :

ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ตามนโยบายการพัฒนาให้ขับเคลื่อนโดยใช้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เป็นกรอบในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่  ปี 2555 – ปี 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสถานพยาบาลในระดับต่างๆ  ให้บริการประชาชน  ทั้ง  8  อำเภอ  รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1   แสดงโครงสร้างสถานบริการสุขภาพ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                              

ระดับ

ชื่อหน่วยบริการสาธารณสุข

จำนวนเตียง

อำเภอ

S

1.  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

278

เมืองฯ

 

2.   โรงพยาบาลหัวหิน

340

หัวหิน

M 2

1.   โรงพยาบาลบางสะพาน

90

บางสะพาน

F 2

1.   โรงพยาบาลปราณบุรี

60

ปราณบุรี

 

2.   โรงพยาบาลสามร้อยยอด

60

สามร้อยยอด

 

3.   โรงพยาบาลทับสะแก

60

ทับสะแก

 

4.    โรงพยาบาลกุยบุรี

30

กุยบุรี

 

5.  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

30

บางสะพานน้อย

P 1

1.ศสม.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

-

เมืองฯ

 

2. ศสม.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

-

เมืองฯ

 

3.ศสม.รพ.หัวหิน 2  บ่อฝ้าย

-

หัวหิน

 

4.  ศสม.รพ.หัวหิน 3 เขาสนามชัย

-

หัวหิน

P 2

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  81  แห่ง

-

8  อำเภอ

 

จากตารางที่ ๑  พบว่า  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานพยาบาล  ระดับ S จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหิน  มีสถานพยาบาลระดับ M๒ จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลบางสะพาน  ส่วนสถานพยาบาลระดับ F๒ มีจำนวน  5  แห่ง  เป็นโรงพยาบาลขนาด  60  เตียง  3  แห่ง คือ  โรงพยาบาลปราณบุรี, โรงพยาบาลสามร้อยยอด  และโรงพยาบาลทับสะแก  ที่เหลือคือโรงพยาบาลกุยบุรีและโรงพยาบาลบางสะพานน้อย  เป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง  ส่วนสถานพยาบาลระดับ P๑  มี4  แห่ง  อยู่ที่อำเภอเมืองฯ  2  แห่ง  และอำเภอหัวหิน  2  แห่ง  และสถานพยาบาลระดับ P๒ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ  8  อำเภอ  จำนวน  81  แห่ง  ดังนี้  อำเภอหัวหิน  9  แห่ง, อำเภอปราณบุรี  7  แห่ง, อำเภอสามร้อยยอด  7  แห่ง,  อำเภอกุยบุรี  11  แห่ง, อำเภอเมืองฯ  15  แห่ง, อำเภอทับสะแก  10  แห่ง, อำเภอบางสะพาน  14  แห่ง  และอำเภอบางสะพานน้อย  8  แห่ง

 

ตารางที่ 2   แสดงข้อมูลประชากร  อัตราครองเตียง  จำนวนบุคลากร 4 สาขาหลัก  และ CMI

               จำแนกรายโรงพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 13  กรกฎาคม  2560)

 

โรงพยาบาล(เตียง)

ระ

ดับ

ปชก.

อัตราครองเตียง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

ค่า CMI

ทั้ง

หมด

เฉพาะ

ทาง

หัวหิน (340)

S

112,591

106.89

58

58

16

27

289

1.37

ประจวบฯ (278)

S

91,043

79.01

36

33

9

18

234

1.44

บางสะพาน (90)

M2

76,117

134.63

15

5

5

9

104

0.79

ปราณบุรี (60)

F2

77,124

67.74

6

2

5

6

52

0.65

สามร้อยยอด(60)

F2

48,652

89.72

7

2

5

6

54

0.79

ทับสะแก (60)

F2

49,758

72.94

7

1

5

5

52

0.73

กุยบุรี (30)

F2

44,745

83.00

4

0

3

2

44

0.55

บางพานน้อย(30)

F2

39,504

116.75

1

1

2

3

36

0.59

รวม

539,534

-

134

102

50

76

865

-

 

(ที่มา : ข้อมูลประชากร : ข้อมูลประชากร จากทะเบียนราษฎร์ ณ สิ้นธันวาคม 2559)

(ที่มา : ข้อมูลบุคลากร 4 สาขาหลัก : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)

(ที่มา :CMI และอัตราครองเตียง: เขตสุขภาพที่ 5)

 จากตารางที่ 2 แสดงอัตรากำลังบุคลากร  4  สาขาหลัก  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ของจังหวัดประจวบคิรีขันธ์  พบว่า  มีแพทย์ทั้งสิ้นจำนวน 13๔ คน  ในจำนวนนี้เป็นแพทย์สาขาเฉพาะทางจำนวน  102  คน  โดยแพทย์สาขาเฉพาะทางนี้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) จำนวน  91  คน, โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ M2 ) ที่เป็น Node  จำนวน  5  คน  และที่เหลือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F2) จำนวน  6  คน  ที่สำคัญ  จะเห็นได้ว่า  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด F๒  มีแพทย์ประจำเพียง  ๑  คนเท่านั้น  ส่วนบุคลากรสาขาทันตแพทย์มีจำนวน  50  คน  เภสัชกรมีจำนวน  76  คน  และพยาบาล  มีจำนวน  865  คน  นอกจากนี้พบค่า CMI ต่ำกว่าเกณฑ์  ในโรงพยาบาลระดับ M๒  และระดับ F๒  จำนวน  2  แห่ง  แสดงถึงศักยภาพการบริการของสถานพยาบาลดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับแพทย์สาขาเฉพาะทางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่าขาดแคลนแพทย์สาขาเฉพาะทางบางสาขา  ได้แก่  สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  โดยที่โรงพยาบาลระดับ S ทั้งสองแห่ง  มีแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  แห่งละ  2  คน  ทั้งนี้  ที่โรงพยาบาลหัวหินกำลังจะเกษียณปี 2560 นี้  1 คน ส่วนโรงพยาบาลระดับ M2 ซึ่งเป็น Node  มีแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปมาปฏิบัติงานเมื่อ  1 กรกฎาคม  2560 ทำให้สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ดีขึ้นเล็กน้อย  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ายังมีการกระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสม  และไม่สอดคล้องกับศักยภาพของระดับหน่วยบริการสุขภาพ  เช่น  มีแพทย์สาขาศัลยศาสตร์  ในโรงพยาบาลระดับ F2  ดังนั้น  คณะกรรมการ CSO ระดับจังหวัดจึงได้มีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การทำผ่าตัด Appendectomy ในโรงพยาบาลระดับ F2 และการให้แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  ที่ประจำอยู่โรงพยาบาลระดับ F 2 (โรงพยาบาลปราณบุรี, โรงพยาบาลสามร้อยยอด) อยู่เวรและช่วยทำผ่าตัดที่โรงพยาบาลหัวหิน  รวมถึงส่ง Case ที่ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อนไปทำผ่าตัด  ที่โรงพยาบาลปราณบุรี  อย่างไรก็ตาม  โรงพยาบาลระดับ S  และระดับ M2  ได้มีแพทย์ที่กำลังศึกษาแพทย์เฉพาะทางอีกหลายสาชา  ที่จะกลับมาปฏิบัติงานในปี 2560 นี้เป็นต้นไป  จึงมีแนวโน้มว่า  ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะลดลง  ดังตารางที่ 3  และ 4

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาจำแนกรายโรงพยาบาลระดับ S

 

สาขาเชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน

ปฏิบัติงาน

กำลังศึกษา (ปีจบ)

ปฏิบัติงาน

กำลังศึกษา (ปีจบ)

อายุรศาสตร์

6

1 (61)

6

1 (61),2 (62)

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

0

0

2

0

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจฯ (Cath Lab)

0

0

1

0

อายุรศาสตร์โรคไต

1

0

2

0

อายุรศาสตร์โรค

ระบบทางเดินอาหาร

1

0

1

0

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ

0

0

1

0

ศัลยศาสตร์

2

2 (61),1 (62)

2

2 (61), 1 (62)

ประสาทศัลยศาสตร์

2

0

2

0

ประสาทวิทยา

 

 

0

1 (61),1 (62)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

3

1 (61), 1 (63)

4

0

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (กระดูกสันหลัง)

0

0

1

1(61)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

(เข่าและสะโพก)

0

0

1

1(60)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

(เวชศาสตร์การกีฬา)

0

0

1

0

 

 

 

Read 228 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.