21/02/2018

การสื่อสารและเชื่อมโยง

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(0 votes)

การสื่อสารและการเชื่มโยงข้อมูล

"ศูนย์บูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา"ศูนย์สงขลา"

ความเป็นมา

จากผลการจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ อันประกอบด้วยทุกส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน และอาสาสมัคร อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงาน องค์กร และอาสาสมัครมีอยู่แล้วให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นเอกภาพและสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยการก่อการร้าย หรือการรวมกันเพื่อภารกิจเฉพาะหน้าอื่น ๆ ของชุมชน นับตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายสมพร ใช้บางยาง) ก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบ ด้วยตัวแทนจากทางจังหวัดสงขลา มณฑลทหารบกที่ 42 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 4 (สงขลา) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา สมาคมและชมรมวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดสงขลา มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ตลอดจนภาคเอกชนต่าง ๆ ให้ดำเนินการประชุม ประสานงาน ตลอดจนการวางแผน เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์บูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา (ศูนย์สงขลา) พร้อมกับมีคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 642/2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดสงขลาแบบบูรณาการในการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ และคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ

จากผลการร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่ายดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้วันนี้เราสามารถที่จะเปิดดำเนินการของศูนย์บูรณาการจังหวัดสงขลา (ศูนย์สงขลา) เพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อีกทั้งพระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติ์เป็นนักวิทยุสมัครเล่น โดยได้รับการทูลเกล้าถวายสัญญาณเรียกขานสากล HS1A

อาคารศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ ให้ใช้งานเกี่ยวกับระบบงาน ICT ทั้งหมด เช่นงานระบบบริหารสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และงานระเครือข่าย โดยการออกแบบจะออกแบบตามสภาพการใช้งานจริง ห้องทุกห้องและส่วนอำนวยความสะดวกทั้งหมด จะถูกออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้ทุกส่วน อีกทั้งอาคารยังออกแบบรองรับเทคโนโลยี และอุปกรณ์สมัยใหม่ มีระบบการเดินสายเครือข่ายแบบเจาะพื้น ทำให้ประหยัดงบประมาณและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นอาคารที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ทำให้สะดวกต่อการดูแล และมีความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในอาคาร  อาคารศูนย์พัฒนาระบบสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา  สามารถรองรับการฝึกอบรมสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้ครั้งและ 160 คน การประชุมทางวิชาการได้ประมาณ 400 คน การประชุมทางไกลได้ 10-40 คน อีกทั้งยังมีห้องประชุมแบบ Paper Less ที่สามารถประชุมได้ครั้งละ 40 คน มีห้องระบบเครือข่าย (Server) ที่สามารถสำรองการทำงานของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯได้ เมื่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีปัญหา  มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และระบบ SCAN ลายนิ้วมือ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบ RFID ก่อนเข้าห้องระบบเครือข่าย นอกจากนี้ระบบโทรศัพท์ภายในยังใช้ระบ IP PHONE (ระบบโทรศัพท์สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต) ทำให้ประหยัดงบประมาณในการใช้งานระบบโทรศัพท์ภายใน

Read 155 times Last modified on 06/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.