21/02/2018

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(0 votes)

การนับถือศาสนา

     ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 61.70 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 35.11 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 3.19 นับถือศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู)

     จังหวัดสงขลามีวัด จำนวน 424 แห่ง ที่พักสงฆ์ จำนวน 108 แห่ง มัสยิด จำนวน 393 แห่ง
โบสถ์คริสต์ จำนวน 12 แห่ง  (ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา)

 

 

ตารางที่ 4 จำนวนวัด มัสยิดและโบสถ์จังหวัดสงขลา       

 

อำเภอ

จำนวนวัด

จำนวนที่พักสงฆ์

จำนวนมัสยิด

จำนวนโบสถ์

รวม

เมืองสงขลา

38

6

17

3

64

สทิงพระ

37

4

5

-

46

จะนะ

27

4

68

-

99

นาทวี

25

10

28

-

63

เทพา

21

3

68

-

92

สะบ้าย้อย

14

7

60

-

81

ระโนด

46

2

2

-

50

รัตภูมิ

27

12

24

1

64

หาดใหญ่

54

23

42

7

126

ควนเนียง

19

5

7

-

31

สิงหนคร

46

3

17

-

66

สะเดา

23

14

40

1

78

นาหม่อม

12

6

-

-

18

กระแสสินธุ์

13

2

-

-

15

บางกล่ำ

13

2

14

-

29

คลองหอยโข่ง

9

5

1

-

15

รวม

424

108

393

12

937

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

                                                                                                                                    ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม  2558

 

งานประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผสมผสานทางวัฒนธรรม เนื่องจากในอดีตมีการติดต่อค้าขายกับหลายประเทศ มีการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้มีวัฒนธรรมทั้งหลากหลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสร้างสมไว้ให้ลูกหลานมากมาย ทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปหัตถกรรมงานช่างท้องถิ่น สถาปัตยกรรม งานช่างท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรม การละเล่นพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคอื่น ๆ และประเพณีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสงขลา ทั้งเรื่อง การแต่งกาย การกินอยู่ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลและประเพณีเกี่ยวกับสังคมและชุมชน ที่บางอย่างเป็นการปฏิบัติในสมัยอดีต แต่บางอย่างยังคงสืบทอดการปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน งานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันจะมีทั้งประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันทั่วไปและประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นของท้องถิ่นเกิดจากความเชื่อของคนในชุมชนที่ปฏิบัติกันในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น

ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและห่มผ้าพระสุวรรณเมาลิกศรี รัตนมหาธาตุ วัดพะโคะ กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนยี่ข้างแรม (เดือนมกราคม) ของทุกปี ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นประเพณีที่ต้องการจะให้ประชาชนได้จรรโลงศาสนาและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จัดให้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี การปิดทองหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและการห่มผ้าพระสุวรรณเมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ กำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ณ วัดเทพาไพโรจน์  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเลื่อมใส ศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา กิจกรรมที่จัดมีการจัดขบวนรถแห่ผ้าพระสามองค์ พิธีถวายผ้าป่า พิธีสมโภชผ้าและเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ และการสรงน้ำพระสามองค์จำลอง

            ประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ กำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ณ วัดเทพาไพโรจน์  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเลื่อมใส ศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา กิจกรรมที่จัดมีการจัดขบวนรถแห่ผ้าพระสามองค์ พิธีถวายผ้าป่า พิธีสมโภชผ้าและเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ และการสรงน้ำพระสามองค์จำลอง

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎกำหนดจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (เดือนพฤษภาคม) ของทุกปี
ณ วัดเขากุฎ  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนาและต่อองค์สมเด็จเจ้าเกาะยอ กิจกรรมที่วัดมีพิธีแห่ผ้าห่มเจดีย์ ห่มผ้าพระพุทธรูปเทวดา ยักษ์ รอบองค์เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ

ประเพณีตายายย่าน กำหนดจัดขึ้นในวันพุธข้างแรม 1 ค่ำ เดือน 6 โดยวันแรม 1 ค่ำ
ต้องตรงกับวันพุธ หากปีใดวันแรม 1 ค่ำ ไม่ตรงกับวันพุธให้เลือนออกไปเป็นวันพุธแรกที่เป็นข้างแรมของ
เดือนหก (เดือนพฤษภาคม) ของทุกปี ณ วัดท่าคุระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าแม่อยู่หัว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ที่ประดับฐานอยู่ ณ วัดท่าคุระ อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่วัดประกอบด้วย พิธีสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีสมโภชเจ้าแม่อยู่หัว พิธีแก้บน พิธีทำบุญทักษิณานุปทานและการแสดงมหรสพพื้นบ้าน

 

ประเพณีลากพระตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานจัดขึ้นในช่วง
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) เป็นประจำทุกปี ประเพณีนี้จะเริ่มด้วยการห่มผ้าพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนก่อนจะถึงวันงาน ในวันงานช่วงเช้าจะเป็นพิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน
โดยพระสงฆ์หลายร้อยรูปมารวมกันที่เขาตังกวนเดินลงบันไดมาเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่คอยอยู่ที่เชิงบันได หลังจากนั้นเริ่มตั้งแต่เวลาสายๆ จะมีเรือพระและขบวนแห่จากวัดต่างๆ เคลื่อนผ่านให้
พุทธศานิกชนได้ชม ความวิจิตรงดงามของเรือพระแต่ละลำและร่วมทำบุญและลากพระตามประเพณีซึ่งเชื่อกันว่าจะได้บุญ เรือพระที่มาร่วมงานจะมารวมกันที่บริเวณสระบัวเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระประเภทต่างๆ ซึ่งมีทั้งประเภทความคิดและประเภทสวยงาม นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดต่าง ๆ ด้วย

ประเพณีวันสารท หรือ ประเพณีชิงเปรต ชาวสงขลาถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงทำกันจนมาถึงทุกวันนี้ โดยมีความเชื่อว่าช่วงวันแรม 1 - 15 ค่ำ ของเดือนสิบวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ไปเกิด (เปรต) จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่น้องของตนในเมืองมนุษย์ ดังนั้น ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็พยายามจัดหาอาหารต่าง ๆ ไปทำบุญตามวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวสงขลาแม้ไปทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงกำหนดวันสารทเดือน 10 ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับว่าเป็นการช่วยเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกบุญคุณและคุณงามความดีของบุพการีของตน แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่ควรช่วยรักษาให้คงไว้สืบไป

Read 813 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.