21/02/2018

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(1 Vote)

ทรัพยากรดิน

เนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 7,393.889 ตารางกิโลเมตรกองสำรวจดินกรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกดินในจังหวัดสงขลา ไว้ 95 ชุด ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินทรายปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน


ทรัพยากรน้ำ มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน
แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ ได้แก่
 - ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นน้ำประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
 - ทะเลน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จะมีสภาพเป็นน้ำจืด
 - ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุด สภาพน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด
 - ทะเลสาบตอนล่าง มีพื้นที่ตั้งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพน้ำเป็น น้ำเค็มและน้ำกร่อย
 - คลองอู่ตะเภา ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดาไหลผ่านตำบลต่าง ในอำเภอสะเดา ผ่านอำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลองบางกล่ำมีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร
 - คลองวาด มีต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ในอำเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ 37 กิโลเมตร
 - คลองเทพา มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพาไปลงอ่าวไทยที่ตำบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร
 - คลองรัตภูมิ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอำเภอรัตภูมิกับจังหวัดสตูล ไหลผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร
 - คลองนาทวี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร


ทรัพยากรป่าไม้ (ที่มา : สนง.ป่าไม้จังหวัดสงขลา)
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 517,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของพื้นที่ทั้งหมด (4,868,937.50 ไร่) เป็นป่าบกจำนวน 471,937.50 ไร่ ป่าชายเลน 29,187.50 ไร่ ป่าพรุ 16,125 ไร่
ในปี 2547 มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 416-3-13 ไร่ มีการปลูกป่าตามโครงการต่าง ๆ จำนวน 591 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่

 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่ 113,750 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 92,621 ไร่ ท้องที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ มีราษฎรถือครอง 357 ราย 495 แปลง เนื้อที่ 6,485 ไร่ เหลือเนื้อที่ 86,136 ไร่
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ 790,000 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 70,496 ไร่ ท้องที่อำเภอรัตภูมิ มีราษฎรถือครอง 444 ราย 512 แปลง เนื้อที่ 5,405-0-75 ไร่ เหลือ เนื้อที่ 65,090-3-25 ไร่
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เนื้อที่ 132,500 ไร่ ท้องที่อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา มีราษฎร ถือครอง 2,041 ราย 2,833 แปลง เนื้อที่ 41,747-1-45 ไร่ เหลือเนื้อที่ 90,752-2-55 ไร่
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เนื้อที่ 285,265 ไร่ เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 37,500 ไร่ ท้องที่อำเภอระโนด ไม่มีราษฎรถือครอง
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง เนื้อที่ 68,250 ไร่ ท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม มีราษฎรถือครอง 2,478 ราย 3,092 แปลง เนื้อที่ 28,533-3-32 ไร่ เหลือเนื้อที่ 39,716-0-68 ไร่
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม เนื้อที่ 146,875 ไร่ ท้องที่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา มีราษฎรถือครอง 368 ราย 403 แปลง เนื้อที่ 4,710 ไร่ เหลือเนื้อที่ 142,165 ไร่
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 76,000 ไร่ ท้องที่อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอควนเนียง ไม่มีราษฎรถือครอง
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด เนื้อที่ 2,575 ไร่ ท้องที่อำเภอนาทวี มีราษฎรถือครอง 4 ราย 4 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ เหลือเนื้อที่ 2,555 ไร่
 - วนอุทยานควนเขาวัง เนื้อที่ 2,037.50 ไร่ ท้องที่อำเภอหาดใหญ่ มีราษฎรถือครอง 18 ราย 24 แปลง เนื้องที่ 213 ไร่ เหลือเนื้อที่ 1,824.5 ไร่
พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีในจังหวัดสงขลา 133,887 ไร่ท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย ราษฎรถือครอง 978 ราย 1,439 แปลง เนื้อที่ 28,876 ไร่ เหลือ เนื้อที่ 105,011 ไร่
พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เนื้อที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 21,387 ไร่ ท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย ราษฎรถือครอง 442 ราย 697 แปลง เนื้อที่ 7,894 ไร่ เหลือเนื้อที่ 13,493 ไร่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว เนื้อที่ 581 ไร่ ท้องที่อำเภอหาดใหญ่ ไม่มีราษฎร ถือครอง

ทรัพยากรแร่ธาตุ (ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา)
ในปี 2546 จังหวัดสงขลามีเหมืองแร่สัมปทานและเปิดทำการแล้ว จำนวน 10 แห่ง คนงาน 211 คน มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียม 2,072,583.96 บาท แร่ธาตุที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่

 

แร่ดีบุก

พื้นที่พบ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ
- หินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์), หินควอสตซ์, หินคอร์ตไซท์, หินทราย (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) พื้นที่พบ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา
- หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.ท่าหมอไทร ต.คลองเปียะ อ.จะนะ, ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง
- หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ ต.คูหาใต้ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต พื้นที่ที่พบ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ

Read 1033 times Last modified on 08/06/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.