21/02/2018

สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(0 votes)

การสาธารณสุข

จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รวมจำนวน 2,192 เตียง โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ โรงพยาบาลศูนย์ (รพ.หาดใหญ่) ขนาด 596 เตียง โรงพยาบาลทั่วไป
  (รพ.สงขลา) 1 แห่ง ขนาด 508 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง จำนวน 638 เตียง มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง
  2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ขนาด 300 เตียง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
  1 แห่ง 150 เตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล รวม 175 แห่ง
 2. สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงอื่น ประเภทมีเตียง จำนวน 5 แห่ง 952 เตียง โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขนาด 855 รองลงมา โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ 22 เตียง โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา 15 เตียง โรงพยาบาลพยาบาลทันตกรรม มอ. 12 เตียง และโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ โรงพยาบาลกองบิน 56 (กองทัพอากาศ) ขนาด 10 เตียง และประเภทไม่มีเตียง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล รวม 26 แห่ง
 3. สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน มีโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง 537 เตียง อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ขนาด 348 เตียง โรงพยาบาลศิครินทร์ ขนาด 128 เตียง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขนาด 261 เตียง โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ขนาด 58 เตียง
  และอำเภอสะเดา 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทยเวช ขนาด 42 เตียง
 4. คลินิกเอกชน รวมจำนวน 483 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมทั่วไป 209 แห่ง คลินิก
  เวชกรรมเฉพาะทาง 127 แห่ง คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 6 แห่ง คลินิกกายภาพบำบัด 5 แห่งคลินิกเทคนิคการแพทย์ 7 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย 19 แห่ง สหคลินิก 13 แห่ง และคลินิกทันตกรรม
  รวม 95 แห่ง (ทันตกรรมทั่วไป 102 แห่ง ทันตกรรมชั้นสอง 2 แห่ง)
 5. ร้านขายยา รวม 578 แห่ง (ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 418 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 68 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3) 8 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ (ขยบ.) 68 แห่ง สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.) 15 แห่ง นำเข้ายาแผนโบราณ 1 แห่ง และสถานบริการเพื่อสุขภาพ รวม 64 แห่ง (สปาเพื่อสุขภาพ 4 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 58 แห่ง
  นวดเพื่อเสริมสวย 2 แห่ง)

 

ตารางที่ 13 ข้อมูลสถานบริการภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ  2558

ลำดับ

อำเภอ

จำนวน/ประเภท

รพ.
(แห่ง)

จำนวน(เตียง)

รพ.สต.

จำนวนแพทย์ (คน)

จำนวนทันตแพทย์(คน)

จำนวนพยาบาล (คน)

จำนวนเภสัชกร (คน)

จำนวนเจ้าหน้าที่

อื่นๆ

(คน)

จำนวนร้าน

ขายยา (แห่ง)

1

กระแสสินธุ์ 

รพช

1

30

4

4

1

30

3

72

-

2

คลองหอยโข่ง 

รพช

1

29

4

6

2

38

3

61

6

3

ควนเนียง 

รพช

1

30

6

5

2

43

4

77

10

4

จะนะ 

รพช

1

68

19

11

6

93

8

164

13

5

นาทวี 

รพช

1

101

17

21

5

103

10

205

15

6

นาหม่อม 

รพช

1

30

3

7

3

45

4

69

7

7

บางกล่ำ 

รพช

1

22

5

7

5

40

4

70

8

8

ระโนด 

รพช

1

60

12

9

5

72

9

151

18

9

รัตภูมิ 

รพช

1

39

11

9

4

62

5

110

15

10

สทิงพระ 

รพช

1

30

12

7

4

59

4

97

5

11

สะบ้าย้อย 

รพช

1

44

15

6

5

72

3

143

6

12

*สะเดา 

รพช

2

67

18

15

9

96

11

214

46

13

สิงหนคร 

รพช

1

28

12

7

3

56

5

139

13

14

หาดใหญ่ 

รพศ.

1

596

16

199

29

519

46

227

317

15

เทพา 

รพช

1

60

11

9

6

70

5

144

10

16

เมืองสงขลา

รพท.

1

508

10

103

13

548

37

162

95

เฉพาะทาง

2

450

รวม

19

2,192

175

425

102

2,246

162

2,105

584

* อำเภอสะเดามี รพช. 2 แห่ง (รพ.สะเดา 37 เตียง, รพ.ปาดังเบซาร์ 30 เตียง)

* อำเภอเมืองสงขลา มี รพ.เฉพาะทาง 2 แห่ง (รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 300 เตียง, รพ.ธัญญรักษ์สงขลา 150 เตียง)

ที่มา  :  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2558) ในปี 2558 สาเหตุและอัตราการป่วยตามกลุ่มโรคสูงสุด ได้แก่โรคระบบไหลเวียนเลือด จำนวน 728,387 ราย คิดเป็นอัตรา 51,979.27 ต่อแสนประชากร น้อยที่สุดได้แก่ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ จำนวน 313,284 ราย คิดเป็นอัตรา 22,356.62  ต่อแสนประชากร

  

ตารางที่ 12 จำนวนและสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

จำนวน
(ราย)

อัตราต่อแสนประชากร

1

โรคระบบไหลเวียนเลือด

728,387

51,979.27

2

โรคระบบหายใจ

643,479

45,921.33

3

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

356,591

25,447.10

4

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม

322,867

23,040.48

5

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

313,284

22,356.62

ที่มา :  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2558

                       

สำหรับสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ในปี 2558 จำนวนและอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่กลุ่มโรค
ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆจำนวน 25,556 รายคิดเป็นอัตรา 1,823.73 ต่อแสนประชากร  น้อยที่สุด ได้แก่ ความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด จำนวน 11,495 ราย
คิดเป็นอัตรา 11,495 รายละเอียดตามตารางที่ 15

 

ตารางที่ 15 จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จังหวัดสงขลา

 

ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

จำนวน (ราย)

อัตราต่อแสนประชากร

1

ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น 

25,556

1,823.73

2

โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  เจ็บครรภ์  การคลอด  ระยะหลังคลอด และภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรมที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด

21,162

1,510.17

3

โรคความดันโลหิตสูง

15,360

1,096.12

4

อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติ ที่พบจากการตรวจทางคลินิกและ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่นใด

15,284

1,120.76

5

ความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด

11,495

1,090.70

ที่มา : รง.505 งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี 2558

 

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

Read 243 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.