21/02/2018

การศึกษาและเยาวชน

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(0 votes)

การศึกษา

2.1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งได้ 2 ระดับคือ

(1) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 เขต ดังนี้

(1.1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ  อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม  และอำเภอสิงหนคร

(1.2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง

(1.3)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ประกอบด้วย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะเดา และอำเภอสะบ้าย้อย

 

ตารางที่ 16 จำนวนครู นักเรียน และห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2558

ชื่ออำเภอ

จำนวนครู

จำนวน

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

นักเรียน

ห้องเรียน

ก่อนประถม

ประถม

มัธยมต้น

ก่อนประถม

ประถม

มัธยมต้น

เมืองสงขลา

64

325

389

7,142

251

1066

5952

124

49

196

6

สทิงพระ

70

179

249

3,550

242

676

2703

171

56

174

12

ระโนด

106

284

390

5,040

367

1068

3795

177

81

269

17

กระแสสินธุ์

30

60

90

1,124

80

254

812

58

18

59

3

นาหม่อม

29

64

93

1,220

81

83

1048

89

9

66

6

สิงหนคร

96

299

395

5,501

316

901

4412

188

65

235

16

รวม สพป.สงขลา เขต 1

     395

  1,211

  1,606

23,577

1,337

4,048

18,722

807

278

999

60

รัตภูมิ

91

297

388

6,660

341

1,224

   5,078

358

   80

   246

     15

หาดใหญ่

132

448

580

9,360

494

1871

7030

459

111

363

20

ควนเนียง

55

132

187

3,104

199

      520

   2,486

      98

       44

    149

        6

บางกล่ำ

34

127

161

2,414

141

      402

   1,656

     356

       29

      97

     15

คลองหอยโข่ง

22

92

114

1,634

107

425

1124

85

26

78

3

รวม สพป.สงขลา เขต2

     334

  1,096

  1,430

23,172

1,282

4,442

17,374

1,356

290

933

59

เทพา

239

441

680

7,762

461

1,368

5,825

569

95

330

36

จะนะ

214

466

680

8,621

479

1,634

6,504

483

108

347

24

นาทวี

143

337

480

6,801

326

1,308

5,124

369

76

229

21

สะบ้าย้อย

219

413

632

9,555

383

1,935

6,965

655

88

269

26

สะเดา

158

363

521

7,450

359

1,599

5,487

364

82

260

17

รวม สพป.สงขลาเขต 3

     973

  2,020

  2,993

  40,189

   2,008

   7,844

29,905

  2,440

     449

1435

124

รวมทั้งหมด

1,702

4,327

6,029

86,938

4,627

16,334

66,001

4,603

1,017

3,367

243

 

ที่มา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1,2,3

ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน 2559

 

 

(2) เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีโรงรียนในสังกัด ที่ตั้งอยู่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน
42 โรงเรียน มีครู จำนวน 2,588 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 44,909 คน โดยแยกเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาต้อนต้น จำนวน 26,964 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 17,802 คน และนักเรียนระดับ ปวช.จำนวน 143 คน ซึ่งครู 1 คนจะต้องดูแลนักเรียนถึง 17.35 คน

 

ตารางที่ 17 จำนวนครู ห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 16  

ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนนวนครู

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

รวม

1

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

5

167

172

41

1,237

-

1,278

1,895

1,955

-

3,850

2

สทิงพระวิทยา

4

71

75

24

224

-

248

816

326

-

1,142

3

สทิงพระชนูปถัมภ์

1

17

18

6

30

-

36

105

36

-

141

4

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

5

179

184

41

1,176

-

1,217

1,675

1,755

-

3,430

5

นวมินทราชูทิศทักษิณ

5

151

156

40

742

-

782

1,659

1,037

-

2,696

6

ตะเครียะวิทยาคม

1

15

16

3

44

-

47

89

70

-

159

7

ระโนด

3

43

46

18

152

-

170

628

199

-

827

8

สามบ่อวิทยา

1

27

28

9

33

-

42

177

51

-

228

9

คลองแดนวิทยา

2

16

18

6

8

-

14

133

18

-

151

10

ระโนดวิทยา

4

69

73

25

313

3

341

871

457

36

1,364

11

กระแสสินธุ์วิทยา

1

25

26

9

75

-

84

236

120

-

356

12

ธรรมโฆสิต

2

30

32

9

71

-

80

263

111

-

374

13

สงขลาวิทยาคม

4

71

75

24

213

-

237

680

281

-

961

14

ชะแล้นิมิตวิทยา

1

18

19

6

32

-

38

140

36

-

176

15

รัตภูมิวิทยา

4

65

69

19

304

-

323

789

431

-

1,220

16

หาดใหญ่วิทยาลัย

5

209

214

42

1,679

-

1,721

1,853

2,505

-

4,358

17

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์

กุลกันยา

5

169

174

48

959

-

1,007

2,314

1,447

-

3,761

18

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

4

64

68

27

211

-

238

1,019

351

-

1,370

19

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

5

162

167

48

853

-

901

1,667

1,267

-

2,934

20

คูเต่าวิทยา

1

14

15

3

6

-

9

73

14

-

87

21

หาดใหญ่พิทยาคม

2

42

44

10

168

-

178

255

224

-

479

22

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

5

156

161

43

849

-

892

1,734

1,245

-

2,979

23

หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

2

25

27

9

69

-

78

304

103

-

407

24

พะตงประธานคีรีวัฒน์

4

85

89

30

338

-

368

1,064

506

-

1,570

25

ควนเนียงวิทยา

4

65

69

24

283

-

307

850

395

-

1245

26

ปากจ่าวิทยา

1

16

17

6

38

-

44

125

57

-

182

27

บางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก

1

16

17

3

33

-

36

96

44

-

140

28

รัตนพลวิทยา

1

12

13

3

21

-

24

87

39

-

126

29

เทพา

3

43

46

16

247

-

263

567

359

-

926

30

จะนะวิทยา

1

23

24

6

66

-

72

135

98

-

233

31

นาทวีวิทยาคม

4

79

83

30

309

-

339

1,167

471

-

1,638

32

จะนะชนูปถัมภ์

3

43

46

15

166

-

181

410

263

-

673

33

ทับช้างวิทยาคม

2

23

25

10

84

-

94

329

123

-

452

34

เทพพิทยาภาณุมาศ

2

31

33

11

102

-

113

272

134

-

406

35

เขาแดงกุศลวิทยา

1

12

13

5

18

-

23

107

33

-

140

36

กอบกุลวิทยาคม

2

28

30

9

102

-

111

267

148

-

415

37

ปาดังติณสูลานนท์

1

20

21

6

31

-

37

154

58

-

212

38

ไม้แก่นประชาอุทิศ

1

12

13

3

32

-

35

81

50

-

131

39

จะโหนงพิทยาคม

1

20

21

6

25

-

31

163

40

-

203

40

สะบ้าย้อยวิทยา

3

36

39

16

145

-

161

428

229

-

657

41

สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

5

107

112

36

473

3

512

1,287

716

107

2,110

รวม

112

2,476

2,588

745

11,961

6

12,712

26,964

17,802

143

44,909

2.2) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(1) การศึกษานอกระบบ 

จังหวัดสงขลามีสถานศึกษานอกระบบฯ 16 แห่ง ในพื้นที่ 16 อำเภอ มีห้องสมุดประชาชนอำเภอ 15 แห่ง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี อำเภอสิงหนคร 1 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 127 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย 127 แห่ง ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต 127 แห่ง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 25 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 127 แห่ง มีบุคลากรทั้งสิ้น 404 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 16 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  46 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน พนักงานราชการ(ครูอาสาสมัคร,ครูกศน.ตำบล,เจ้าที่ในกศน.จังหวัด)  274 คน  ครูสอนเด็กเร่ร่อน 5 คน และครูผู้สอนคนพิการ  50 คน  โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

(1.1) การจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม แบบเทียบระดับการศึกษา แบบทางไกล

(1.2) กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ  ให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้หนังสือ หรือลืมหนังสือ

(1.3) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 (1.4) การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีกิจกรรมเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี  กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถาบันการศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันการศึกษาปอเนาะ  กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร กิจกรรมกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน.จังหวัดชายแดนใต้  

(2) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

(2.1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอ 15 แห่ง และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 1 แห่ง โดยจัดกิจกรรมภายในห้องสมุด และนอกสถานที่ เช่นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
สู่ชุมชน กิจกรรมสาธิตอาชีพ กิจกรรมยืม-คืนหนังสืออ่าน กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน-เขียน กิจกรรมเรียนรู้
และค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เนต

(2.2) จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น มุมอ่านหนังสือใน กศน. ตำบล 127 แห่ง/ศูนย์ศึกษาอาเซียนระดับอำเภอ 16 แห่ง มุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 51 แห่ง ใน 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา

(2.3) บ้านหนังสือชุมชน โดยเจ้าของบ้านมีจิตอาสา รักในการอ่าน สละพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณบ้านไว้เป็นที่อ่านหนังสือ สำหรับคนในชุนของตนเอง  จำนวน 266 แห่ง

 (3) การจัดการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง และโครงการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลหาดใหญ่

(4) การส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถาน ผู้พิการและเด็กเร่ร่อน 

 

 

ตารางที่ 18 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  2559

ที่

อำเภอ

ภาคเรียน2/58

รวมนักศึกษา 2/58

ภาคเรียนที่ 1/59

รวมนักศึกษา 1/59

รวมประถม

รวมม.ต้น

รวม     ม.ปลาย

รวมนักศึกษาทั้งหมด

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

1

เมือง

378

1162

1616

3156

330

1099

1524

2953

708

2261

3140

6109

2

สิงหนคร

26

478

625

1129

33

490

490

1158

59

968

1115

2142

3

สทิงพระ

35

343

452

830

33

351

443

827

68

694

895

1657

4

ระโนด

63

436

774

1273

62

449

449

1298

125

885

1223

2233

5

กระแสสินธุ์

28

150

238

416

28

135

135

391

56

285

373

714

6

ควนเนียง

12

148

195

355

13

129

129

324

25

277

324

626

7

บางกล่ำ

31

297

399

727

34

282

281

697

65

579

680

1324

8

รัตภูมิ

48

358

387

793

39

342

341

781

87

700

728

1515

9

หาดใหญ่

125

1549

2295

3969

124

1539

1536

3846

249

3088

3831

7168

10

นาหม่อม

13

145

204

362

9

161

160

393

22

306

364

962

11

คลองหอยโข่ง

12

287

382

681

7

275

275

662

19

562

657

1238

12

สะเดา

132

512

428

1096

120

489

489

1022

252

1001

917

2170

13

จะนะ

245

1070

1197

2512

225

1057

1142

2424

470

2127

2339

4936

14

เทพา

87

771

841

1699

91

811

832

1734

178

1582

1673

3433

15

นาทวี

58

842

842

1742

62

785

838

1685

120

1627

1680

3427

16

สะบ้าย้อย

99

784

785

1668

98

829

826

1708

197

1613

1611

3421

รวม

1392

9332

11600

22408

1308

9223

9209

21903

2700

18555

20809

43075

    ที่มา :  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

ข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2559

2.3) การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีทั้งหมดจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 4 แห่ง อำเภอนาทวี จำนวน 2 แห่ง อำเภอสะเดา จำนวน 4 แห่ง 

 

ตารางที่ 19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2558

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหาร

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์

ระดับเปิดสอน

ตชด.บ้านประกอบออก

พ.ต.ต.สมเกียรติ  เจริญเฉลิมศักดิ์

3

ประกอบออก

ประกอบ

นาทวี

081-9703515

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.เชิญ-พิศลยบุตร

ร.ต.ต.วินัย   จันทร์แก้ว

9

ช่อนทอง

ทับช้าง

นาทวี

087-2830716

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.บ้านหาดทราย

ร.ต.ต.อามร  ปัญญาวุทธิ์

6

หาดทราย

ธารคีรี

สะบ้าย้อย

082-2846537

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.มหาราช 1

ร.ต.ต.ประพันธ์  รัตนอุดม

4

น้ำเชี่ยว

เขาแดง

สะบ้าย้อย

080-1363385

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.บ้านสำนักเอาะ

ร.ต.อ.สมบูรณ์    บางพระ

5

บ้านสำนักเอาะ

เขาแดง

สะบ้าย้อย

081-9638548

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.พลเอกนวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

ร.ต.อ.อรุณ  คำสุวรรณพจนา

5

แกแดะ

ธารคีรี

สะบ้าย้อย

089-8792119

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.สื่อมวลชนกีฬา

ร.ต.อ.คำนึง  วรรณโก

6

หัวควน

สำนักแต้ว

สะเดา

084-8436877

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.บ้านชายควน

ร.ต.ต.อนุกูล  อนันต์

4

ชายควน

ปาดังเบซาร์

สะเดา

081-7989442

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ

ร.ต.ท.อภิเตน์   ปานแก้ว

6

ทุ่งสบายใจ

ทุ่งหมอ

สะเดา

084-8555328

อนุบาล-ประถมฯ

ตชด.บ้านบาโรย

ร.ต.ต.สมชาย  เสือแก้ว

11

บาโรย

ปาดังเบซาร์

สะเดา

082-2647596

อนุบาล-ประถมฯ

ข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ณ เดือนมิถุนายน 2559

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อสถานศึกษา

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

ก่อนประถม

ประถม

รวม

ก่อนประถม

ประถม

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ตชด.บ้านประกอบออก

50

137

187

2

6

8

5

7

12

2

ตชด.เชิญ-พิศลยบุตร

28

48

76

2

6

8

5

5

10

รวมอำเภอนาทวี

78

185

263

4

12

16

10

12

22

3

ตชด.บ้านหาดทราย

47

185

232

2

6

8

7

3

10

4

ตชด.มหาราช 1

63

94

157

2

6

8

2

8

10

5

ตชด.บ้านสำนักเอาะ

102

230

332

3

10

13

8

10

18

6

ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบ้านชื่น จันทร์ตรี

45

139

184

2

6

8

6

8

14

รวมอำเภอสะบ้าย้อย

257

648

905

9

28

37

23

39

62

7

ตชด.สื่อมวลชนกีฬา

43

168

211

2

7

9

6

5

11

8

ตชด.บ้านชายควน

46

71

117

2

6

8

2

9

11

9

ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ

30

80

110

2

6

8

4

5

9

10

ตชด.บ้านบาโรย

39

116

155

2

6

8

4

6

10

รวมอำเภอสะเดา

158

435

593

8

25

33

16

25

41

รวมทั้งหมด

493

1,268

1,761

21

65

86

49

76

125

ข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 

2.4) การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลในอำเภอ 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสทิงพระ รวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน มีอัตรากำลังครูและพนักงาน จำนวน 823 คน และนักเรียน จำนวน 19,096 คน

 

ตารางที่ 21 ข้อมูลโรงเรียนและอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล

ลำดับที่

โรงเรียน

ระดับการศึกษา

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนนักเรียน

 

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

 

1. อำเภอเมืองสงขลา

1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

 

 

1.1.1

อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

ระดับภาคบังคับ

1

(ว่าง 1)

6

(ว่าง 6)

189

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

133

 

1.1.2

เกาะแต้วพิทยาสรรค์

ระดับภาคบังคับ

87

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

1.2เทศบาลนครสงขลา

1.2.1

เทศบาล 1 (ถนนนครนอก)

ระดับปฐมวัย

4

35

271

 

ระดับภาคบังคับ

679

 

1.2.2

เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ระดับปฐมวัย

4

43

254

 

ระดับภาคบังคับ

657

 

1.2.3

เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

ระดับปฐมวัย

4

42

192

 

ระดับภาคบังคับ

648

 

1.2.4

เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

ระดับปฐมวัย

4

42

164

 

ระดับภาคบังคับ

1,128

 

1.2.5

เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

ระดับภาคบังคับ

5

75

1,207

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

434

 

1.3 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 

 

1.3.1

เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

ระดับปฐมวัย

1

5

115

 

ระดับภาคบังคับ

191

 

2. อำเภอหาดใหญ่

 

 

 

    2.1 เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

2.1.1

เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

ระดับปฐมวัย

5

111 

(ว่าง 6)

276

 

ระดับภาคบังคับ

2,315

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

175

 

2.1.2

เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

ระดับปฐมวัย

4

64 

(ว่าง 4)

306

 

ระดับภาคบังคับ

1,067

 

2.1.3

เทศบาล 3
(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)

ระดับปฐมวัย

3

54 

(ว่าง 8)

185

 

ระดับภาคบังคับ

1,079

 

2.1.4

เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

ระดับปฐมวัย

4

60

(ว่าง 4)

196

 

ระดับภาคบังคับ

925

 

2.1.5

เทศบาล 5
(วัดหาดใหญ่)

ระดับปฐมวัย

2

31

(ว่าง 7)

138

 

ระดับภาคบังคับ

392

 

2.1.6

เทศบาล 6
(อนุบาลในฝัน)

ระดับปฐมวัย

2

18

(ว่าง 3)

213

 

ระดับภาคบังคับ

426

 

2.1.7

อนุบาลทุ่งตำเสา

ระดับปฐมวัย

1

ว่าง

87

 

2.2 เทศบาลตำบลพะตง

 

 

 

2.2.1

เทศบาล 1
(ชุมชนบ้านอุดมทอง)

ระดับปฐมวัย

2

21

(ว่าง 1)

180

 

ระดับภาคบังคับ

366

 

2.3 เทศบาลเมืองคลองแห

 

 

 

2.3.1

เทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ)

ระดับปฐมวัย

2

10

276

 

ระดับภาคบังคับ

296

 

3. อำเภอสะเดา

    3.1 เทศบาลเมืองสะเดา

 

 

 

3.1.1

เทศบาล 1 (บ้านสะเดา)

ระดับปฐมวัย

4

58

(ว่าง 5)

458

 

ระดับภาคบังคับ

1,001

 

3.1.2

เทศบาล 2 (บ้านสะเดา)

ระดับปฐมวัย

3

33

(ว่าง 1)

180

 

ระดับภาคบังคับ

629

 

3.1.3

เทศบาล 3
(ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง)

ระดับปฐมวัย

1

10 (ว่าง 1)

62

 

ระดับภาคบังคับ

110

 

    3.2 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

 

 

 

   3.2.1

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ระดับปฐมวัย

1

3 (ว่าง 4)

130

 

    3.3 เทศบาลตำบลปริก

 

 

 

3.3.1

เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์

ระดับปฐมวัย

1

13

(ว่าง 6)

130

 

4. อำเภอนาทวี

4.1 เทศบาลตำบลนาทวี

 

 

 

4.1.1

เทศบาลตำบลนาทวี

ระดับปฐมวัย

1

14

(ว่าง 1)

211

 

ระดับภาคบังคับ

241

 

5. อำเภอควนเนียง

5.1 เทศบาลตำบลควนเนียง

 

 

 

5.1.1

เทศบาลตำบลควนเนียง

ระดับปฐมวัย

(ว่าง1)

4

141

 

6. อำเภอสิงหนคร

    6.1 เทศบาลเมืองสิงหนคร

 

 

 

6.1.1

เทศบาลเมืองสิงหนคร 1

(บ้านยางงาม)

ระดับปฐมวัย

1

9

203

 

ระดับภาคบังคับ (เฉพาะ ป.1)

122

 

7. อำเภอจะนะ

    7.1 เทศบาลตำบลจะนะ

 

 

 

7.1.1

อนุบาลเมืองจะนะ

ระดับปฐมวัย

-

2

(ว่าง 3)

69

 

8. อำเภอเทพา

 

    8.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า

 

 

 

 

8.1.1

อนุบาลเกาะสะบ้า

ระดับปฐมวัย

-

-

90

 

9. อำเภอสทิงพระ

 

    9.1 เทศบาลตำบลสทิงพระ

 

 

 

 

9.1.1

อนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ

ระดับปฐมวัย

ว่าง

ว่าง

72

 

รวมทั้งสิ้น

60

763

19,096

                 

หมายเหตุ : กรณีบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอเทพาและอำเภอสทิงพระอยู่ระหว่าง

                การขออัตราบุคลากรจาก สถ. ปัจจุบันใช้บุคลากรจาก ผดด.

2.5) การศึกษามหาวิทยาลัย

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเน้นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลสู่ระดับนานาชาติ  โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เป็นของรัฐและเอกชนจำนวน 5 แห่ง คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (เอกชน)เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปวส. ถึงปริญญาเอก มีจำนวนนิสิตนักศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

- เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งหมด 29 หลักสูตร 82 สาขาวิชา โดยจำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร 53 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร 26 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งหมด18 หลักสูตร 62 สาขาวิชา โดยจำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร
53 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร
8 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ถึงระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  (เอกชน) เปิดสอนระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจำนวนนักศึกษา

Read 308 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.