21/02/2018

กองทุนและสวัสดิการ

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(0 votes)

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาและจัดสวัสดิการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้แก่เด็ก  สตรี  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลเร่ร่อนและกลุ่มองค์กรเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการปกป้อง คุ้มครองและพัฒนา มีหลักประกันในการดำรงชีวิตสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม 

ในรอบปี  2558 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

 

ตารางที่ 22 รายงานสถิติผู้รับบริการทางสังคม จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ  2558

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร(บาท)

เป้าหมาย

1.  การดำเนินงานด้านเด็ก

1.1  การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

 

321,000

 

26  ครอบครัว

1.2  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

63,525

87 ครอบครัว

1.3 การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ

ความรุนแรงในครอบครัว

50,000

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป/เยาวชน76 ราย

1.4 กองทุนคุ้มครองเด็ก  ปี 2558

  1.4.1 สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว

 

220,000

 

8 ครอบครัว

1.4.2 สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก องค์กรเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ

252,500

3 โครงการ

 

2.  การดำเนินงานด้านคนพิการ

     2.1  การจดทะเบียนคนพิการ

 

45,000

 

2.2  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

1,200,000

60 หลัง

2.3  การจ้างงานคนพิการ

165,600

200 ราย

2.4 กิจกรรมจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

440,402

43 ราย

2.5 ล่ามภาษามือ

100,000

120 ครั้ง

2.6 งานกองทุนคนพิการ

2,133,000

62 ราย

2.7  โครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2558

     - ประชุมชี้แจงลูกหนี้เงินกู้คนพิการ

     - ส่งหนังสือผู้ค้ำประกัน

     - ส่งหนังสือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

149,900

 

86,000

5,000

58,900

300 ราย

 

 

 

 

3.  การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

3.1  โครงการสนับสนุนการจัดการศพสูงอายุตามประเพณี

 

5,154,000

 

2,577 ราย

   3.2  การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

871,000

 

4.  การดำเนินงานด้านผู้ด้อยโอกาส

     4.1  การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

 

 

20 ครอบครัว

     4.2  การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม

109,000

120 ราย

     4.3 งานขอทาน

73,650

16 อำเภอ

     4.4 งานส่งคนชราเข้าสถานสงเคราะห์

 

16 อำเภอ

     4.5 งานศูนย์ดำรงธรรมและอื่นๆ

32 เรื่อง

16 อำเภอ

5.  การดำเนินงานด้านครอบครัวและสตรี

     5.1  การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

 

140,000

 

973  ราย

6.การดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์

     6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

208,125

 

9 ครั้ง

     6.2 การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

70,000

 

200 คน

 

     6.3 โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์

78,800

 

120 คน

 

       ที่มา: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายด้านสังคมที่มีจุดร่วมในการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับบริการและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จากการศึกษาข้อมูลทางสังคมในจังหวัดสงขลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พ.ศ.2557 – 2558 ภาพรวมของจังหวัดสงขลาตามแบบข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคม (อปท. 1) ในปี 2557 –2558 ได้พบปัญหาเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 

ตารางที่ 23 ปัญหาประเด็นเชิงสังคม

1.สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม

ปี 2557

ปี 2558

เปรียบเทียบข้อมูลปี 57 กับข้อมูลปี 58

1.1 ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

11,102

9,241

ลดลง จำนวน 1,861ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 16.67

1.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

19,096

55,170

เพิ่มขึ้น จำนวน 36,074 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 188.91

1.3 ปัญหาด้านการศึกษา

758

1,389

เพิ่มขึ้น จำนวน 631 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 83.25

1.4 ปัญหาด้านการมีงานทำและรายได้

26,493

7,154

ลดลง จำนวน 19339 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 73.00

1.5 ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3,255

2,658

ลดลง จำนวน 597 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 18.34

1.6 ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม

351

299

ลดลง จำนวน 52 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 14.81

รวม

61,055

75,911

ลดลง จำนวน 597 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 18.34

2.ปัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา

ปี 2557

ปี 2558

เปรียบเทียบข้อมูลปี 57  กับข้อมูลปี 58

2.1ปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

6,042

3,090

ลดลง จำนวน 2,952 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 48.86

2.2ปัญหาเยาวชน อายุ 18-25 ปี

3,945

2,520

ลดลง จำนวน 1,425 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 36.12

2.3 ปัญหาครอบครัว

1,884

2,046

เพิ่มขึ้น จำนวน 162 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 8.60

2.4ปัญหาสตรีอายุ 25 ปีขึ้นไป-60ปี

1,732

1,664

ลดลง จำนวน 68 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 3.93

 

2.5 ปัญหาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

8,337

7,115

เพิ่มขึ้น จำนวน 1222 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 14.66

2.6  ปัญหาคนพิการ

179

1,105

เพิ่มขึ้น จำนวน 926 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 14.66

2.7  ปัญหาแรงงาน

2,747

736

ลดลง จำนวน 101 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 15.91

รวม

24,866

18,276

ลดลง จำนวน 6590 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 6.50

 

                        ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้สำรวจและประมวลข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือในเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

ตารางที่ 24 ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลา

ลำดับ

อำเภอ

เด็ก

ครอบครัวยากจน

ผู้ประสบ
ภัยพิบัติ

ผู้ป่วยเอดส์

ผู้พิการ

ผู้สูงอายุ

สตรีหม้าย

รวมทั้งสิ้น

1

กระแสสินธุ์

1

13

1

 

15

18

5

53

2

คลองหอยโข่ง

 

7

 

 

 

3

 

10

3

ควนเนียง

 

2

 

 

3

17

 

22

4

จะนะ

2

40

 

 

16

36

1

95

5

เทพา

1

1

 

 

7

7

1

17

6

นาทวี

2

21

 

 

10

30

4

67

7

นาหม่อม

8

13

 

 

23

33

 

77

8

บางกล่ำ

3

2

 

 

1

2

2

10

9

เมือง

1

11

 

 

11

25

1

49

10

ระโนด

22

62

1

4

124

144

14

371

11

รัตภูมิ

1

4

 

 

18

6

1

30

12

สทิงพระ

20

45

 

1

20

66

9

161

13

สะเดา

7

46

 

 

24

71

15

163

14

สะบ้าย้อย

1

23

 

 

5

39

6

74

15

สิงหนคร

18

26

 

 

14

38

9

104

16

หาดใหญ่

2

19

 

 

22

64

1

109

รวมจำนวนทั้งสิ้น

1,412

ที่มา: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558

 

ตารางที่ 25 สรุปข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลา

ลำดับ

พื้นที่

ด้านการเงิน

ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค

ด้านอื่นๆ

1

กระแสสินธุ์

52

35

12

2

คลองหอยโข่ง

10

2

8

3

ควนเนียง

22

3

4

4

จะนะ

94

39

26

5

เทพา

15

2

8

6

นาทวี

65

43

27

7

นาหม่อม

77

35

7

8

บางกล่ำ

10

9

 

9

เมือง

40

43

29

10

ระโนด

367

175

74

11

รัตภูมิ

30

21

9

12

สทิงพระ

161

57

23

13

สะเดา

155

101

32

14

สะบ้าย้อย

67

21

41

15

สิงหนคร

95

28

21

16

หาดใหญ่

107

55

27

รวม

1,367

669

348

ที่มา: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558

 

จากข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลา จำนวน 1,412 ราย มีปัญหาและความต้องการ 1 รายมากกว่า 1 ด้าน โดยอำเภอระโนดมีความต้องการสูงสุดจำแนกเป็นด้านการเงิน 367 ราย
ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค 175 ราย และด้านอื่นๆ จำนวน 74 ราย

หมายเหตุ : ด้านการเงิน : ประกอบด้วยเงินยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ ทุนประการศึกษา   

ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค : ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค นมดูแลเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ประกอบอาชีพ

ด้านอื่นๆ : ประกอบด้วยกายอุปกรณ์ การฝึกอาชีพ การมีงานทำ ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าอาหารทางสายยาง ต้องการรถเข็น ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ปรับสภาพบ้าน ผู้ดูแล ส่งต่อ สสจ. เรื่องสุขภาพ สร้างห้องน้ำ เสื้อผ้า ออกบัตรคนพิการ

รายชื่อกองทุนสวัสดิการต่างๆ

  1. กองทุนประกันสังคม
  2. กองทุนคุ้มครองเด็ก
  3. กองทุนคนพิการ
  4. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  5. กองทุนผู้สูงอายุ
  6. กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า
  7. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
  8. การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
  9. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • การดำเนินงานด้านผู้ด้อยโอกาส
Read 230 times Last modified on 23/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.