21/02/2018

การพัฒนาท้องถิ่น

Written by  โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา (จ.สงขลา)
Rate this item
(1 Vote)

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อบ่งชี้ถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 Country Strategy ASEAN Strategy และแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางให้กระทรวง กรม จัดทำแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

การวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัด ได้คำนึงถึงกรอบการพัฒนาระดับประเทศ โดยนำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดซึ่ง สศช ได้จัดทำขึ้นมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่เกิดขึ้นและข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดโดยเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา และประเด็นการพัฒนาจังหวัดชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ของจังหวัดสงขลา โดย สศช. ปรากฎในกราฟต่อไปนี้

 

รูปที่  23 ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ของจังหวัดสงขลา โดย สศช.

 

                จังหวัดสงขลาได้นำตัวชี้วัดและประเด็นการพัฒนามาวิเคราะห์ เพื่อหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงของจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้

ภาพรวมการพัฒนาจังหวัด

ภาพรวมการพัฒนาจังหวัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าตัวชี้วัดภาพรวม (Composite Index) อยู่ที่ 35.17 ขณะที่ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 31.27 เมื่อพิจารณาโดยจำแนกเป็นมิติการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน พบว่า มิติการพัฒนาแบบทั่วถึงมีค่า 44.49 ขณะที่ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 27.14 มิติของประสิทธิภาพของภาครัฐ มีค่า 63.24 ขณะที่ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 45.68 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของภาครัฐเพื่อเข้าถึงประชาชน และการให้บริการภาครัฐของจังหวัดสงขลาอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ในทางกลับกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มีค่า 23.24 และ 9.73 ในขณะที่ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 และ 22.53 แสดงให้เห็นถึงปัญหาหลักของจังหวัดสงขลาในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มีตัวชี้วัดต่ำกว่าค่ากลางทุกตัว โดยเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงมาก ส่วนมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีปัญหาผลิตภัณฑ์มวลรวมหดตัว การเปลี่ยนแปลงของรายได้และการออมต่ำกว่าค่ากลางและมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งอัตราการว่างงานที่สูงค่ากลางของประเทศ

มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง

   จังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยของมิติการพัฒนาอย่างทั่วถึงค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 44.49 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 27.14 ซึ่งแม้มีค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ซึ่งใกล้เคียงกับค่ากลางของประเทศมาก

 

 

มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยของมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ที่ 23.24 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 29.73 ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมหดตัว การเปลี่ยนแปลงของรายได้และการออมต่ำกว่าค่ากลางและมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งอัตราการว่างงานที่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ โดยจังหวัดควรให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพาราและพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมยางพาราและการผลิตอาหารทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตามจะพบว่า อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ของจังหวัดสงขลายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

มิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว

จังหวัดสงขลามีค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ จากปัญหาการใช้พลังงานและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดนี้ที่ 9.73 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 22.53 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ปริมาณขยะ สัดส่วนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่อ GPPภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไข โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รณรงค์การประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนและมีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พบว่าจังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือขององค์กรส่วนท้องถิ่น ราชการและเอกชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยปัญหาด้านขยะ ได้มีการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ ด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
ได้พยายามลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้านพลังงาน ได้มีโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ๆ
เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดสงขลา โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการนำร่องใน 2 เทศบาลคือ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครสงขลา ภายใต้โครงการ Green City โดยการสนับสนุนของ ADB ภายใต้กรอบการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ

จังหวัดสงขลามีตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างสูงที่ 63.24 ในขณะที่ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 45.68 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของภาครัฐในการดูแลประชาชน โดยระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นสถานพยาบาล การเข้าถึงไฟฟ้า น้ำประปาและอินเตอร์เนต การจัดเก็บภาษีและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อจำนวนประชากรค่อนข้างสูง ซึ่งต้องมีการรณรงค์การประหยัดพลังงานต่อไป

Read 267 times Last modified on 23/05/2018

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.