กฟผ. เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

       19 กันยายน 2562 นายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 - 2 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานชาติ อุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โค-ออป) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ หน่วยราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 1,246 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 20 คน โดยมีประเด็น ข้อห่วงกังวลของประชาชนดังต่อไปนี้ 1.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.คุณภาพน้ำของแม่น้ำตาปีและวิถีชีวิตชุมชน 3.การรับซื้อปาล์มของจังหวัดสุราษฎร์ฯมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 4.การเลี้ยงปลาในกระชัง 5.การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า 6.การจ้างแรงงานในพื้นที่เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

DATE: 09/10/2019

Client: -