กฟผ. จัดกิจกรรมนำคณะรองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง

       14 - 16 กันยายน 2562 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ นำโดย นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ อฟต. นายชัยยศ หาญอมร วศ.11 อชค. นางคัคนา เชยชุ่ม กปส-พ. อสค. จัดกิจกรรมนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ชฟฟ2. ให้เกียรติต้อนรับ

 

DATE: 09/10/2019

Client: -