กฟผ. จัดกิจกรรม โครงการ "ส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่พุงทำหัตถกรรมจักสานหวดชุมชนบ้านคอแลน" ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงอุดม

       วันที่ 3 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่พุงทำหัตถกรรมจักสานหวดชุมชนบ้านคอแลน" ณ ศาลาประชาคมบ้าน แสงอุดม ตำบลคอแลน หมู่ 12 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเกรียงศักดิ์ โรจนะรพีพงศ์ หัวหน้ากองพัฒนาศักยภาพชุมชน (กพช-พ.) และนายพุฒ สระสำราญ วิศวกรระดับ9 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ พร้อมหัวหน้าแผนกพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (หพอ-พ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการดำเนินกิจกรรม โดยมีนายมานพ หงคำเมือง วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายไพบูลย์ พรหมวงศ์ กำนันตำบลคอแลน พร้อมด้วยหน่วยงานเทศบาลตำบลคอแลน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนประมาณ 70 คน โดย กฟผ. ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ไผ่พุง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำหัตกรรมสานหวด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการมอบพันธุ์ไผ่และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไผ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยงานจัดการต้นน้ำห้วยน้ำโดน พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ไผ่พุง โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมนำร่อง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนที่มีอาชีพสานหวดจากไม้ไผ่ในพื้นที่ จำนวน 27 ราย เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีวัตถุดิบในการทำหัตถกรรมต่อไปอย่างยั่งยืน

DATE: 09/10/2019

Client: -