กฟผ. ประชุมติดตามงานโครงการการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการติดตามงานโครงการการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ท่าเทียบเรือและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียตริ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

IMG_0516.JPG - 303.41 kB

DATE: 11/09/2019

Client: -