กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจรตำบลท่าโรงช้าง เพื่อนำผู้แทน เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกองการผลิตไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี นำโดย นายประยูร ขาวซัง กผสต-ฟ. เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจรตำบลท่าโรงช้าง เพื่อนำผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา บริษัทซีคอท จำกัด เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ณ บริษัทสุราษฎร์ธานี เบฟเวอเรจ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมงาน 100 คน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธาน

 

DATE: 11/09/2019

Client: -