กฟผ. ร่วมจัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรื่องการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (PP1)

๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานกองพัฒนาศักยภาพชุมชน นำโดย วศ.พุฒ สระสำราญ ร่วมจัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรื่องการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (PP1) และแผนกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง นำโดย นายเกษม ปิดสายะตัง วศ.๑๑ อฟพ. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น

preview

preview

preview

preview

DATE: 11/09/2019

Client: -