30/11/2017

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ อชค.

วิสัยทัศน์

สร้างการยอมรับเชิงรุก เพื่อการพัฒนาโครงการ

พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

          เป็นหน่วยงานหลักด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการยอมรับต่อการพัฒนาโครงการ และพัฒนายกระดับคุณภาพของชีวิตชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและนวัตกรรมทางสังคม (กระบวนการวิจัย การคิดค้นทำในสิ่งใหม่ ฯลฯ) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์ การพัฒนา 4 มิติ

          ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ใช้กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโครงการให้สำเร็จ พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 มิติ คือ

  1. Electricity Innovation เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
  2. Growth for Sustainability สร้างการเติบโตรองรับอนาคตที่ยั่งยืน
  3. Administrative Excellence ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสมรรถณะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง
  4. Trust and Pride of the Nation เป็นองค์กรที่คนไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ
Read 1356 times Last modified on 15/01/2019