30/11/2017

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ กฟผ.

     จากนโยบายภาครัฐ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การก้าวเข้ามาของโอกาสทางธุรกิจใหม่ กลไกภาคประชาสังคม แรงขับเคลื่อนและกระแสความสนใจด้านต่าง ๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตไฟฟ้าและสถานการณ์ ของ กฟผ. ในปัจจุบันกฟผ. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ กฟผ. ตามมิติการพัฒนา E G A T ดังภาพ

     อนึ่ง ในปี 2562 นี้ กฟผ. ได้มียุทธศาสตร์ของการมองเป้าหมายองค์กรรวมร่วมกันทุกสายงาน จึงได้กำหนดภารกิจหลัก ภารกิจรอง ของแต่ละสายงานในการที่จะดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสำคัญตาม TEIR I  TEIR II และ TIER III ดังนี้

คำนิยาม

TIER I

   ภารกิจหลักของสายงาน เป็นงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

TIER II

   งานสนับสนุนหลัก ที่หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้ภารกิจใน TIER I ของสายงานอื่นไม่สำเร็จ

TIER III

   งานสนับสนุนรอง ที่หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้ภารกิจตาม TIER I ของสายงานอื่นล่าช้า มีอุปสรรค หรือเป็นงานสนับสนุนหน่วยงานภายนอก

 

      ทั้งนี้ สายงานที่มีภารกิจ TIER I จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการตามยุทธศาสตร์นั้นๆ ส่วนสายงานที่อยู่ในกลุ่ม TIER II และ TIER III จะเป็นผู้สนับสนุนกลุ่ม TIER I ให้ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ภารกิจของสายงาน รวพ. ที่ได้รับมอบหมายจำแนกตามแต่ละTEIRแสดงได้ดังนี้

ภารกิจ รวพ.

คำจำกัดความ

TIER I

  1.พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

   การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ

  2.สร้างการยอมรับของสังคม ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม

   การสร้างการยอมรับของสังคมและชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) / รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA)

  3.ราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้

   การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าด้วยต้นทุนและราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกัน

TIER II

  1.ตรวจวัด และรายงานด้าน สิ่งแวดล้อม

   การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข การรายงานตามกฎหมาย

  2.รายได้งานนอก

   การควบคุมและบริหารโครงการ งานวิศวกรรม งานที่ปรึกษา และอื่นๆ

TIER III

-

 -

 

Read 1466 times Last modified on 15/01/2019