30/11/2017

พัฒนาบุคลากรด้านชุมชนสัมพันธ์

พัฒนาบุคลากรด้านชุมชนสัมพันธ์

 

แผนพัฒนาบุคลากร อชค. พ.ศ. 2560

 

        เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อชค. ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจ อชค.ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่หน่วยงานต้องการ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท และหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ดังนั้นแผนการพัฒนาบุคลากร อชค. แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

  

3.1) การถ่ายทอดความรู้

        ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ถือความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ โดยถือปฏิบัติ เป็น 4 รูปแบบ

       3.1.1 การถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่พนักงาน เป็นการถ่ายทอดจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง เพื่อรับรู้รับทราบเรื่อง นโยบาย คำสั่ง ความรู้ และอื่นๆ ทำความเข้าใจที่ตรงกันจากนโยบายผู้บริหาร โดยให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เช่น การถ่ายทอดในประชุมคณะกรรมการบริหาร ( คบ.อชค.) การประชุมประจำเดือน เป็นต้น 

       3.1.2 การถ่ายทอดจากผู้ทรงคุณวุฒิสู่พนักงาน เป็นการถ่ายทอดในรูปแบบการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของงานมวลชนสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การวางยุทธศาสตร์ บทบาทและการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน การจัดทำฐานข้อมูล  มนุษยสัมพันธ์  จริยธรรมจรรยาบรรณ  ทุนสังคม  สุขภาวะ เศรษฐกิจชุมชน  การสื่อสาร  การข่าว-ข่าวกรอง  การวิเคราะห์ประเมินผล นหลักสูตรที่เกี่ยวของงานมวลชนสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ บุคลิกภาพ เป็นต้น ตลอดจนการนำศึกษาดูงานเชิงประจักษ์  ให้มีความรู้แท้จริงก่อนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการในการพบปะชุมชนต่อไป

       3.1.3 พนักงานถ่ายทอดสู่พนักงาน โดยการนำประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญต่างๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นำกลเม็ดการเข้าถึงชุมชนต่างๆ ถ่ายทอดในรูปแบบ Coaching , Coffee Morning หรือทำเป็นชุดความรู้ไว้ศึกษา เป็นต้น

       3.1.4 พนักงานสู่ชุมชน โดยการนำความรู้ที่ได้รับ นำไปสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและถ่ายทอดอย่างถูกต้องต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ การเข้าร่วมเป็นกลไกในกลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นท้องที่ และภาครัฐนั้น ต้องมีความเข้าใจต่อวิถีชุมชนอย่างถ่องแท้ และอย่างให้เกียรติ์ ให้ศักดิ์ศรี เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในทางปฏิบัติต่อกัน เพื่อร่วมขบวนการของชุมชนอย่างมิตร ไปถึงดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันนั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าว พนักงานจะมีโอกาสได้ทำความรู้จัก ได้คุยได้ที่ปรึกษาหารือ  ได้ร่วมหาข้อยุติ  ได้การเจรจาต่อรอง  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันอย่างฉันมิตร ล้วนต้องมีเทคนิควิธีการของการเข้าใจ เข้าถึง ทั้งสิ้น จนทำให้ชุมชนพึงพอใจ และให้การยอมรับ

 

3.2 ) เป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็น Smart อชค.

         ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์วางเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลทางปฏิบัติ  โดยเน้นผลลัพธ์ 2 ด้าน คือ

        3.2.1 ด้านประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา จะมีคุณสมบัติ 5 อย่าง คือ เป็นผู้นำ อันหมายถึงการทำงานที่เสมือนด่านหน้า และเป็นตัวแทนขององค์กร ดังนั้นต้องรู้จักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น วางตัวเป็น รู้จักกาลเทศะ รู้จักพูด รู้จักการเข้าสังคมในที่นั้นๆ และมีความกล้าที่จะนำ ทำสิ่งที่ดีๆตั้งมั่นในความเป็นธรรม สุจริตและโปร่งใส โดยสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนภารกิจได้รับความสำเร็จ มีจิตอาสา สร้างสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานได้ดี และกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นมิตร โดยยึดมั่นในคุณธรรม มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคี รู้จัก เชื่อมโยงงาน และบูรณาการงาน กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้นกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำกับชุมชน ก็ต้องเคารพสิทธ์ของกันและกัน อย่างการมีส่วนร่วม มี ความรู้ด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรู้ภารกิจขององค์การและโครงการฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ และสามารถสื่อสารถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชนอย่างตั้งใจ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์  ในการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์      การระดมสมอง ชวนสร้างจินตนาการใหม่ๆ  ออกแบบภาพจำลองการทำงานใหม่ๆ เป็นวิธีคิดที่นอกกรอบในการสร้างกิจกรรมใหม่ รูปแบบใหม่ไม่ยึดติดเดิมๆ ทำให้เกิดทีมงานสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม มีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง เป็นการพัฒนาการทำงานวิธีการหนึ่งที่ไม่เฉื่อยชา สนุกกับงาน 

        3.2.2 ด้านประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการจะเกิดการตื่นตัว พร้อมด้วยศักยภาพเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง รวมทั้งได้ปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจ อชค.ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ บุคลากร อชค.จึงเปรียบเสมือน นวัตกรรมใหม่ รองรับองค์กร และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยเฉพาะภาคประชาสังคม การเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จึงทำให้บุคลากร อชค. แต่ละคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ มีความสุข ในการทำงาน ภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร ผู้สอน เพื่อนร่วมงาน และชุมชน จนนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การในที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นบรรลุตามแผนงาน  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการได้กำหนดกรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กรและนำหลักการของ  BALANCED  SCORECARD  มาใช้ในการ บริหารและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบหลักให้แต่ละกอง  และผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน นำไปวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Read 1614 times Last modified on 05/01/2018