30/11/2017

บทบาทและภารกิจความรับผิดชอบ

บทบาทและภารกิจความรับผิดชอบ

 

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทำงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส่วนหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างระบบส่ง ( FRONT END ) ดังนั้น อชค. จึงมีบทบาทชัดเจนในการเข้าทำความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ (Stakeholder) อย่างเข้มข้นจึงแบ่งบทบาท เป็น 3 ระยะคือ

 

1.5.1) ระยะก่อนการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน

1) ระยะสร้างความสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแผนกลยุทธ์กำหนดแผนปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์ วางกรอบเวลาที่กำหนด ดำเนินงาน และการประเมินผลลัพธ์ อีกทั้งเพื่อความมั่นใจในการดำเนินงาน จัดทำวิจัยข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อรับทราบความพึงพอใจและการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่จนแน่ใจว่า มีปฏิกิริยาตอบรับการดำเนินงานในเชิงบวก แล้วจึงประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA, EHIA )

2) ระยะจัดทำ EIA (Environmental Impact Assessment) และ HIA (Health Impact Assessment) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการยังคงทำหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นหลัก การสร้างสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเป็นพลังร่วมเพื่อการยอมรับในโครงการพัฒนา กฟผ. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดทั้ง 3 ครั้ง      ( ค.1 ค.2 ค.3 )  จนเกิดผลสำเร็จ อีกทั้งบริหารสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ ในระยะก่อนการก่อสร้างนี้

1.5.2) ระยะระหว่างก่อสร้าง

เป็นระยะเริ่มมีโครงการรับผิดชอบลงปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ทำหน้าที่คอยสนับสนุน ทั้งเครื่องมือ งบประมาณและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อรักษาเครือข่ายและพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังคงดำเนินงานตามแผนงานอย่างการมีส่วนร่วมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ อีกทั้งการให้ข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะๆโดยต่อเนื่อง

1.5.3) ระยะหลังการก่อสร้าง

เป็นระยะที่โครงการแล้วเสร็จ มีหน่วยงานสายปฏิบัติการเข้ารับผิดชอบเต็มรูปแบบแล้ว ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จะคอยประสานงานด้านมวลชนสัมพันธ์ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อรับช่วงพัฒนาสัมพันธ์กับเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อเนื่องต่อไป

Read 1670 times Last modified on 05/01/2018