28/11/2017

กองพัฒนาศักยภาพชุมชน (กพช-พ.)

กองพัฒนาศักยภาพชุมชน (กพช-พ.) ทำหน้าที่ กำกับดูแล บริหารจัดการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ให้เป็นไปตามแผนงาน และติดตามการประเมินผลและงานสำรวจทัศนคติของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 3 แผนก

    3.1 แผนกพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (หพอ-พ.)

  • พัฒนาส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ และเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
  • ประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น เพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

    3.2 แผนกพัฒนาชุมชนและสังคม (หพช-พ.)

  • ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมชุมชน
  • ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจและยอมรับการพัฒนาโครงการ
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยชุมชน
  • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

    3.3 แผนกประเมินคุณภาพชุมชน (หปช-พ.)

  • สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเชิงคุณภาพและความคุ้มค่าวิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบเป็นรายงานทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจของชุมชนเครือข่ายในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่
Read 1097 times Last modified on 15/01/2019