28/11/2017

กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ (กบช-พฟ.)

กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ (กบช-พ.) ทำหน้าที่ กำกับดูแลการจัดทำแผนงาน บริหารงบประมาณ สร้างเครือข่ายและควบคุมการจัดทำข้อมูล รองรับการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 แผนก

     1.1 แผนกแผนงานชุมชนสัมพันธ์ (หผช-พ.)

 • วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บท แผนย่อย และเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์ในภาพรวมของ อชค.
 • จัดตั้งและรวบรวมงบประมาณดำเนินงาน ในภาพรวมของ อชค.
 • เปรียบเทียบผลสำเร็จแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
 • รวบรวมและเชื่อมโยงระบบข้อมูลชุมชน ด้านอาชึพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่พัฒนาโครงการ
 • เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และพื้นที่พัฒนาโครงการ

     1.2 แผนกพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ (หพร-พ.)

 • ประสานงานสร้างฐานเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการเชื่อมโยงร่วมกัน และเป็นพันธมิตร
 • เข้าร่วมกิจกรรม เสวนา และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อรับรู้แนวทางของหน่วยงานภาครัฐ ให้นำไปสู่การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ของ อชค. ที่สอดคล้องกัน
 • รวบรวมข้อมูลเครือข่ายภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง

     1.3 แผนกพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม (หพป-พ.)

 • กำหนดแนวทางการเข้าไปมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นพลังร่วมในการพัฒนาโครงการอย่างมีส่วนร่วม
 • หาแนวทางการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมเพื่อหาพันธมิตร ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ
 • รวบรวม และจัดทำข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลในการบริหารจัดการเชิงกลุยุทธ์
Read 1602 times Last modified on 15/01/2019