28/11/2017

กองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.)

กองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.) ทำหน้าที่ กำกับดูแล กำหนดทิศทางการทำงานชุมชนสัมพันธ์ และร่วมชี้แจงข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตใหม่ ประกอบด้วย 3 แผนก

    2.1 แผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (หสชร-พ.)

 • จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอย่างมีส่วนร่วม
 • ประสานและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย แก้ไขปัญหา ข้อกังวล และความเดือดร้อนจากผลกระทบของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในทุกประเภทของเชื้อเพลิง
 • รักษาระดับความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่และพัฒนาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นแนวร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ง่ายและสอดคล้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

    2.2 แผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่พลังงานหมุนเวียน (หสชพ-พ.)

 • จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่พัฒนาาพลังงานหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วม
 • ประสานและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ไขปัญหา ข้อกังวล และความเดือดร้อนจากผลกระทบของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
 • รวบรวมข้อมูลชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
 • รักษาระดับความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่และพัฒนาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นแนวร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ง่าย และสอดคล้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พัฒนาพลังงานหมุนเวียน

    2.3 แผนกกิจกรรมและประเมินสัมพันธ์ชุมชน (หกปช-พ.)

 • จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่พัฒนาโครงการ
 • สำรวจประเด็นความพึงพอใจในเชิงปริมาณของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พัฒนาโครงการจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมกับ กฟผ.
 • ประเมินผลวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผน/ปรับแผน และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
Read 1202 times Last modified on 15/01/2019