ส่วนกลางฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (สก.อชค.)

Published in Blog Tagged under Written by art

ส่วนกลางฝ่าย(สก.อชค.)

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านวิชาการและวางแผนผระจำฝ่าย บริหารงานด้านการจัดทำแผนและข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายและสายงาน การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การควบคุมถายใน การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การประเมินบุคคล การพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับจัดอบรม สัมมนา ในงานชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวบรวมเอกสารงานวิจัย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ และมติคณะรัญมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินงานด้านวิชาการตามนโยบายที่สายงาน รวพฟ. ถือปฏิบัติ และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน

Loading...