30/11/2017

หน่วยงานใน อชค.

โครงสายบังคับบัญชา

 

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน กลยุทธ์ในการบริหารงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการวางแผน และปฏิบัติการ เพื่อสร้างสัมพันธ์ และสร้างการยอมรับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม และหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนาสัมพันธ์ดังกล่าว แบ่งสายการบังคับบัญชาออกเป็น 1 ส่วนกลางฝ่าย 3 กอง 9 แผนก ดังนี้