30/11/2017

เกี่ยวกับ อชค.

ความเป็นมา

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดำเนินงานของ กฟผ. และสายงาน รวพ. โดยกำหนดแผนงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ที่ดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประสานงาน สร้างเสริมความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาข้อกังวลของหน่วยงาน ชุมชน รวมถึงการสร้างการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ อชค.ได้แก่ ภาครัฐและผู้กำกับดูแล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคประชาสังคม ชุมชน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อชุมชนทั้งในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน และพื้นที่ที่เป้าหมายในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ กฟผ. รวมถึงประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนา ทดแทน โรงไฟฟ้าเก่าเพื่อเพิ่มศักยภาพ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในด้านการอนุรักษ์และการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  อาชีพ เศรษฐกิจ  สังคม สุขภาพอนามัย ศาสนา ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกว่า ชุมชนและ กฟผ. สามารถดำรงอยู่คู่กันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ชุมชนอยู่ได้ กฟผ. อยู่ด้วย” พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 2167 times Last modified on 14/01/2019