15/01/2019

แผนการดำเนินงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ

      ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.)  ภารกิจสำคัญที่รับผิดชอบในปี 2562 ประกอบด้วย งานชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  พื้นที่เป้าหมายพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า พื้นที่เป้าหมายสร้างการยอมรับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตใหม่ ซึ่งแผนงานหลักในการปฏิบัติงานมี ดังนี้

  1. บริหารจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน เป็นการรวบรวมข้อมูล สำหรับการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อมูลชุมชน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เครือข่าย NGOs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้งานและเผยแพร่ในเว็บไซด์ อชค. โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนของพื้นที่ที่เป้าหมายในการรวบรวมและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 5 พื้นที่ (พื้นที่ในอนาคตตาม PDP และพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า) ตามแผนงานที่ 2
  2. สร้างสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เพื่อสร้างสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแหล่งผลิตเดิม และแหล่งผลิตใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย โดยการใช้กระบวนมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ และการยอมรับร่วมกันโดยการนำประเด็นข้อเสนอแนะมาดำเนินการ เพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่าย ภาครัฐให้เกิดการยอมรับฯต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ตามแผนงานที่ 3
  3. สร้างสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแหล่งผลิตเดิม และแหล่งผลิตใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภาคประชาสังคม ส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยการใช้กระบวนมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และการยอมรับร่วมกันโดยการนำประเด็นข้อเสนอแนะมาดำเนินการเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมให้เกิดการยอมรับฯ ต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ตามแผนงานที่ 4
  4. สร้างสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตและส่วนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ตามที่กำหนดในแผน PDP และนโยบายภาครัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนและแก้ปัญหาข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการเพื่อประสานจัดเตรียมข้อมูลหรือประสานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโรงไฟฟ้าของหน่วยงานภายใน กฟผ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พัฒนาโครงการให้เกิดการยอมรับฯต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ตามแผนงานที่ 5
  5. ยกระดับการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตตามที่กำหนดในแผน PDP และนโยบายของรัฐบาลเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตตามที่กำหนดในแผน PDP และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ กฟผ. ให้เกิดการยอมรับฯต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ตามแผนงานที่ 6
  6. แผนพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อประสานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตใหม่และพื้นที่รักษาเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเป็นจำนวนพื้นที่ในการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพที่สามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตามแผนงานที่ 7
  7. แผนพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความไว้วางใจและยอมรับต่อกัน สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยความสำเร็จจะเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง อย่างน้อย 1 ชุมชนใน 1 พื้นที่ ตามแผนงานที่ 8
  8. ประเมินคุณภาพชุมชนและสำรวจทัศนคติชุมชน เป็นการสำรวจประเมินทัศนคติชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ที่มีต่อการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อที่จะทราบและรับรู้ถึงความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนรอบแหล่งผลิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเป็นความก้าวหน้าในการสำรวจทัศนคติ ตามแผนงานที่ 9
Read 216 times Last modified on 15/01/2019