28/11/2017

สินทรัพย์

      ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการได้มีแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานโดยใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นด้านบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพในการทำงานได้หลากหลาย โดยการปรับระบบการทำงานให้เป็นแบบ Matrix เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับงานได้พร้อมกันหลายงานการทำงานที่อยู่ในรูปแบบคณะทำงานที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากหลายหน่วยงานเพื่อรวบรวมความเชี่ยวชาญ เป็นการพัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม และช่วยการประสานงานให้รวดเร็วและทันเวลาการจัดให้มีมาตรฐานการทำงาน และการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรที่เป็นอุปกรณ์ในการสนับสนุน เช่น Hardware  และ  Software เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารสินทรัพย์แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1.การวางแผนและตั้งงบประมาณเกี่ยวกับสินทรัพย์

โดยประสานงานในการพิจารณาขอตั้งงบประมาณทำการ และงบประมาณลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลงบประมาณแต่ละกอง มีการประชุมเพื่อพิจารณาการขอตั้งงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสอดคล้องกับนโยบายสายงานและ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.การสำรวจและจัดหาสินทรัพย์

การสำรวจและจัดหาสินทรัพย์ดำเนินจากการเบิกพัสดุสำรองคลัง การจัดซื้อ การจัดจ้าง การเช่า เป็นต้น โดยเน้นเพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่ต้องการใช้งานที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ทันเวลา และโปร่งใส มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ประหยัด

3.การควบคุมสินทรัพย์ จัดทำบัญชี การใช้งานและบำรุงรักษา

ในการเบิกพัสดุหรือสินทรัพย์มานั้น ต้องผ่านการเข้าระบบเพื่อขออนุมัติ (Online) โดยการพิจารณาการอนุมัติตามราคา และตามลำดับการบังคับบัญชา โดยมีการควบคุมในทะเบียนของพัสดุกลางรวมทั้งมีการรายงานการเบิกใช้สินทรัพย์ในการประชุมฝ่ายประจำเดือนให้ทราบเพื่อควบคุมดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน นอกจากนั้นได้มีการสำรวจศักยภาพของการใช้งานของสินทรัพย์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการดำเนินการบำรุงรักษาและวางแผนในการซ่อมบำรุง และทดแทนเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดอายุของสินทรัพย์ โดยมีการจัดทำเป็นบัญชีรายการของสินทรัพย์

4.การจำหน่ายสินทรัพย์

มีทะเบียนการสำรวจและศักยภาพการใช้งานของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ หากพบว่าสินทรัพย์ได้หมดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแล้ว จะดำเนินการส่งคืน การส่งทำลาย การส่งขาย รวมทั้งการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชีด้วย

 

ตารางสรุปรายการครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ของ อชค. ประจำปี 2562

สรุปจำนวนรายการครุภัณฑ์ใน อชค.

สรุปจำนวนรายการเครื่องมือเครื่องใช้ใน อชค.

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

120

เครื่องมือเครื่องใช้

โต๊ะทำงาน/ประชุม

20

โน้ตบุค

12

เรือ

4

เครื่องพิมพ์

3

วิทยุ

17

โทรศัพท์เคลื่อนที่

3

กล้องถ่ายรูป

6

เครื่องเสียง

9

พัดลม

2

เครื่องฉายภาพ

6

เครื่องปรับอากาศ

1

กล้องถ่ายรูป

7

อื่นๆ

14

เครื่องปรับอากาศ

2

รวม

64

บอร์ดประชาสัมพันธ์

1

     

เครื่องตัดสติกเกอร์

1

     

โทรทัศน์

1

     

พื้นที่อ่าวไผ่

17

ครุภัณฑ์ พื้นที่อ่าวไผ่ - ตู้คอนเทนเนอร์หน้า ท.205 - รถยนต์เช่า (สัญญาเช่าฯ) เป็นรายการที่ระบุตาม Cost Center (E604000) โดยไม่ได้เจาะจงผู้รับ

ตู้คอนเทนเนอร์หน้า

ท.205

1

รถยนต์เช่า (สัญญาเช่าฯ)

5

รวม

188

ใน อชค. ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ

 

 

 การบริหารสินทรัพย์

ปี 2561 อชค.

 

Read 981 times Last modified on 15/01/2019