23/01/2018

5 ส.

  • กฟผ.

บันทึก แจ้งการดำเนินงาน 5ส ปี 2561

แผนการดำเนินงาน 5ส กฟผ. ปี 2561

เป้าหมาย 5ส กฟผ. ปี 2561

นโยบาย 5ส. กฟผ. ปี 2561 (ใช้ของปี 2559)

มาตรฐาน 5ส. กฟผ.  ปี 2561 (ใช้ของปี 2560)

คู่มือการตรวจประเมิน 5ส กฟผ. ปี 2561 (ใช้ของปี 2560)

แบบฟอร์มการให้คะแนน 5ส กฟผ. ปี 2561 (ใช้ของปี 2560)

 

  • อชค.

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ที่ ค.14/2561

นโยบาย 5ส. ที่ 3/2561

แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส ประจำปี 2561

แผนงานพัฒนางานด้วยกิจกรรม 5ส

  • รายงานการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส อชค.

ครั้งที่ 1/2561

  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส

เมษายน 2561

 

 

Read 386 times Last modified on 07/05/2018
More in this category: « Cockpit